Energietransitie


Energietransitie Midden-Holland

De colleges van de regionale overheden in Midden-Holland hebben in maart 2016 vastgelegd dat regionale opschaling en versnelling noodzakelijk zijn om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Het doel voor regio Midden Holland is energie- en klimaatneutraal te zijn in 2050 en bijna fossiele energievrij.
Dit ligt onder andere vast in het Convenant Regionale Energiestrategie MH 2018-2025 .

Ook in de strategische agenda van Midden-Holland hebben de colleges deze ambities onderschreven.

Sinds het voorjaar 2018 werkt de regio samen aan de opgaven uit het Interbestuurlijk programma en het klimaatakkoord. Voor onze regiogemeenten bestaat de aanpak vooral in het opstellen van Transitievisies warmte (TVW), een regionaal plan gericht op duurzame mobiliteit en de Regionale energiestrategie (RES). Naast het opstellen van beleid - van scenario's voor de toekomst tot uitvoeringsplannen - worden zoveel mogelijk concrete projecten aangepakt. De regionale aanpak sluit aan bij de gemeentelijke ambities en activiteiten en vice versa. De ODMH ondersteunt bij diverse onderdelen en op de verschillende schaalniveaus.

Symposium Aardgas vrije wijken in Midden-Holland

Op donderdag 7 juni 2018 vond het symposium Aardgas vrije wijken in Midden-Holland plaats. Want de gemeenten in de regio Midden-Holland hebben de ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn. Eén van de grootste uitdagingen die daarbij komt kijken is het uitfaseren van het aardgas en het overstappen op alternatieve, duurzame energiebronnen. Het doel van het symposium was om de regiogemeenten en andere stakeholders die betrokken zijn te informeren over de laatste ontwikkelingen. De ODMH was de organisator van deze bijeenkomst.

Locatie nieuwe duurzame energieopwekkers

Hoe bepaal je de locaties voor nieuwe, duurzame  energieopwekkers, zoals windmolens, zonne-energiepanelen of biomassacentrales? Daarvoor zijn begin 2017 zogenaamde ‘Ruimte- en energie-ateliers’ gestart.

In deze ‘ateliers’ werken alle regionale belanghebbenden samen om een beeld te krijgen hoe de strategie (= plan van aanpak) vormgegeven moet worden om te komen tot een energie- en klimaatneutrale regio in 2050. Daarbij wordt onder andere voortgebouwd op de eerder verzamelde informatie en opgestelde kaarten .

Belanghebbenden en deelnemers

Bij de energietransitie zijn de volgende partijen de belanghebbenden:

  • alle overheden;
  • alle inwoners;
  • alle bedrijven en organisaties uit de regio Midden-Holland.

Voor het behalen van de doelstelling is het van cruciaal belang dat deze partijen samenwerken. Binnen het proces van de regionale energiestrategie werken alle partijen samen aan de vaststelling van de aanpak op basis van een gezamenlijk beeld van wat nodig is.

Energie informatie en ordening in kaarten

Sinds 2016 zijn gegevens over het gebruik van energie in Midden Holland verzameld en in geografische kaarten weergegeven. Dit betreft energie voor warmte en koude, voor transport en vervoer en voor elektriciteit. Ook geven de kaarten informatie over waar verschillende duurzame opwekmogelijkheden of energieoverschotten zijn.

Daarnaast is informatie verzameld over de energie-infrastructuur (elektriciteitsleidingen, warmtenetten, aardgasleidingen en hun leeftijd).