Atlas Midden-Holland


De ODMH beheert veel informatie over de leefomgeving. Deze informatie willen wij zoveel mogelijk digitaal ontsluiten via een kaart. Hieronder vindt u een overzicht van onze digitale kaarten.

De verstrekte informatie is met zorg samengesteld. De ODMH spant zich in om de inhoud van de atlas regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Wanneer u informatie tegenkomt die niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw reactie zeer op prijs. U kunt uw opmerkingen sturen aan info@odmh.nl.

De ODMH is niet aansprakelijk voor ontbrekende, verouderde of onjuiste vermelding van gegevens in de atlas en websites waarnaar verwezen wordt. Evenmin is de ODMH aansprakelijk voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website.

Aan de informatie op deze website kunt u geen rechten ontlenen. U kunt de informatie niet beschouwen als advies. Beslissingen die u maakt op basis van deze informatie zijn op eigen risico.

Eigendomsrechten

De Atlas Midden-Holland is eigendom van de ODMH. Kopiëren, verspreiden of reproduceren van deze website en databank als geheel is niet toegestaan. Het is niet toegestaan informatie van deze website waar intellectuele eigendomsrechten op rusten (zoals logo’s, merken, kaartmateriaal en rapporten van adviesbureaus) te verspreiden of te kopiëren of anderszins te hergebruiken zonder toestemming van de rechthebbende.

Atlas Archeologie

In deze atlas zijn de archeologische waarden- en beleidskaarten van onze regiogemeenten opgenomen. Ook zijn alle bij de ODMH bekende archeologische onderzoeken te zien, zoals de archeologische waarde van een gebied, is er onderzoek uitgevoerd en heeft de ODMH een advies gegeven.

Atlas Geluid

In deze atlas ziet u kaarten over geluid van wegen, spoorwegen en industrie in de regio Midden-Holland.

Atlas Bodeminformatie

In deze atlas zijn de bodemonderzoeken en-saneringen opgenomen. Ook zijn de locaties opgenomen waar mogelijk een bodemverontreiniging is, de zogenaamde verdachte locaties.
Let op! Het is momenteel niet mogelijk om in de rapportage de kaartlaag 'Meldingen BBK/BAL' uit te draaien. Voor de waarheidsgetrouwe informatie kijk in de Atlas of mail naar bodem@odmh.nl.

Atlas Bodemkwaliteit

In de Atlas Bodemkwaliteit kunt u van een wijk/gebied de gemiddelde bodemkwaliteit bekijken. U kunt zo de mogelijkheden voor hergebruik van grond bepalen.

Risicokaart

Op Risicokaart.nl vindt u meer informatie over mogelijke risicosituaties die kunnen leiden tot rampen en ongevallen.

Atlas Slootdempingen

In de gemeente Krimpenerwaard zijn in het verleden veel sloten gedempt met afval. Inmiddels zijn veel dempingen afgedekt met schone grond. In deze atlas kunt u de dempingen en hun status bekijken.

Atlas Ontplofbare oorlogsresten

In deze atlas zijn de kaarten van de grootschalige vooronderzoeken opgenomen van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Waddinxveen.