Convenant Regionale Energiestrategie MH 2018-2025


De colleges van de regionale overheden in Midden-Holland hebben in maart 2016 vastgelegd dat regionale opschaling en versnelling noodzakelijk zijn om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Het doel voor de regio Midden- Holland is energie- en klimaatneutraal te zijn in 2050 en bijna fossiele energie vrij.

Deze afspraken liggen onder andere vast in het Convenant Regionale Energiestrategie MH 2018-2025. Ook in de strategische agenda van Midden-Holland hebben de colleges deze ambities onderschreven.

Transitievisie Warmte (TVW)

Sinds het voorjaar 2018 werkt de regio samen aan de opgaven uit het Interbestuurlijk programma en het klimaatakkoord. Voor onze regiogemeenten bestaat de aanpak vooral in het opstellen van Transitievisies warmte. Dit is een regionaal plan gericht op duurzame mobiliteit en de Regionale energiestrategie (RES).

Projecten

Naast het opstellen van beleid - van scenario's voor de toekomst tot uitvoeringsplannen - worden zoveel mogelijk concrete projecten aangepakt. De regionale aanpak sluit aan bij de gemeentelijke ambities en activiteiten en vice versa. De ODMH ondersteunt bij diverse onderdelen en op de verschillende schaalniveaus.