Ruimtelijke Ordening


Een van de taken van de ODMH is ervoor te zorgen dat er bij geplande ruimtelijke ontwikkelingen rekening wordt gehouden met een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Wij adviseren zowel bij nieuwbouwplannen als bij een wijziging van het gebruik van bestaande gebouwen.

Contact

U kunt bellen met de ODMH via 088 54 50 000 als u vragen heeft of nadere informatie wilt. U kunt dan vragen naar de vakgroep ROM en Duurzaamheid.

Advies aan regiogemeenten

Wij geven advies aan onze regiogemeenten wanneer die een initiatief van een grondeigenaar beoordelen, of zelf het initiatief nemen om een gebied te ontwikkelen. In ons advies gaan we in op diverse aspecten die kunnen spelen, zoals archeologische waarden in het gebied, bodemverontreiniging, luchtkwaliteit, industrie of verkeerslawaai, externe veiligheid, ecologische waarden en hoe duurzaamheid in de ontwikkeling kan worden meegenomen.

In de Omgevingswet is als doelstelling opgenomen dat gemeentelijke omgevingsplannen moeten voldoen aan een ‘Evenwichtige toedeling van functies aan locaties’. Hierop toetsen wij nieuwe ontwikkelingen en daarbij gaat het om de volgende vragen:

  • Wat is de leefomgevingskwaliteit in het gebied en is die goed genoeg voor de gewenste functie?
  • Welk effect heeft de ontwikkeling op de omgeving?
  • Wat moet er gedaan worden om een goede leefomgevingskwaliteit te bereiken of om negatieve effecten op de omgeving tegen te gaan?
  • Klimaatadaptatie en ondergrond.

Wij beoordelen ingediende plannen en rapporten. Deze moeten voldoen aan wet- en regelgeving. Ook beoordeelt ODMH of een milieueffectrapportage-procedure nodig is.

rom

ODMH werkt mee aan nieuwe provinciale weg

n207_bordje_close

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH (Omgevingsdienst Midden-Holland)) heeft gemeenten en de Provincie Zuid-Holland als opdrachtgever voor verschillen taken en projecten. Voor het project “N207 Zuid” is een langdurige samenwerking ontstaan. Via “detachering bij overheid” detacheert de ODMH een adviseur ROM bij het projectteam N207 Zuid. Het projectteam bestaat uit collega’s van de provincie, medewerkers van ingenieurs bureaus en de ODMH.