Gelijke kansen bij Werving en selectie


Bij de ODMH vinden we het belangrijk dat er bij het proces van werving en selectie van nieuwe medewerkers zo veel mogelijk gelijke kansen zijn voor iedereen.

In onze organisatie is ruimte voor diversiteit en wij streven naar een divers personeelsbestand en dit willen wij ook uitstralen in onze werkwijze bij werven en selecteren. Wij willen als organisatie representatief zijn voor de diversiteit van de samenleving. Wij zijn ons bewust van het risico op arbeidsmarkt discriminatie en spannen ons in om dit risico zo beperkt mogelijk te houden.

Wat we verstaan onder arbeidsmarkt discriminatie

Bij discriminatie op de werkvloer, of wel arbeidsdiscriminatie, wordt er ongeoorloofd onderscheid tussen werknemers gemaakt. Het gaat om onderscheid op grond van:

 • afkomst
 • geslacht
 • seksuele geaardheid
 • leeftijd
 • handicap of chronische aandoening
 • politieke gezindheid
 • arbeidsrelatie (fulltime of parttime)
 • arbeidscontract (vast of tijdelijk)
 • burgerlijke staat
 • nationaliteit
 • godsdienst
 • levensbeschouwing

Arbeidsdiscriminatie valt onder de zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting. Arbeidsdiscriminatie kan leiden tot werkstress en ziekteverzuim en uiteindelijk tot langdurige uitval en mogelijk zelfs arbeidsongeschiktheid (bron Arbeidsinspectie)

Gedragscode

Op ons intranet is onze Gedragscode vermeld voor al onze vaste medewerkers. Hiermee laten wij o.a. zien dat wij niet discrimineren en respectvol met elkaar omgaan en dat normen en waarden mogen verschillen. De Gedragscode is ook vindbaar bij deze tekst.

Afspraken werving en selectie

Dit betekent dat wij bij dit proces de volgende afspraken hebben:

Onze vacatures

1 Onze vacatures bevatten concrete en relevante functie-eisen die duidelijk in onze vacatureteksten zijn weergegeven;

2 Onze vacatures zijn gericht op diversiteit en in elke vacature wordt het divers karakter van onze organisatie weergegeven, waarbij wordt benadrukt dat iedereen, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, handicap, chronische ziekte of leeftijd, zich vrij mag voelen om bij ons te solliciteren. Onze vacatures bevatten geen discriminerende teksten;
3 Onze vacatures worden uitgezet via diverse wervingskanalen zodat ook hierbij het divers karakter gewaarborgd is. Wij laten ons hierbij door een externe derde partij adviseren, die op basis van marktonderzoek en data analyse een profiel per vacature aanlevert.

Ons digitaal systeem

1 Sollicitanten solliciteren bij ons digitaal (interne kandidaten solliciteren via een intern systeem);
2 Bij de invoer van een sollicitatie vragen wij alleen de informatie uit, die wij nodig hebben voor de betreffende sollicitatie.
3 Ten aanzien van de bewaartermijnen hanteren wij de in de AVG gehanteerde termijnen. Na de gestelde termijnen worden gegevens automatisch verwijderd.

4 Een sollicitant kan zelf aan de voorkant, bij de sollicitatie, aangeven of de sollicitant het op prijs stelt dat de gegevens langer bewaard blijven.

Selectie kandidaten

1 Bij de selectie van de kandidaten beoordelen wij de kandidaten aan de hand van de in de functie gestelde functie-eisen en evt. selectiecriteria.

Onze gesprekken

1 Voorafgaand aan de sollicitatiegesprekken formuleren wij minimaal 5 vragen, die wij aan alle kandidaten voor de betreffende vacature op dezelfde wijze voorleggen;
2 Bij de gesprekken zijn vertegenwoordigers uit de organisatie aanwezig, van verschillende niveaus en specifiek bij leidinggevende functies, ook van medewerkers;
3 Onze sollicitaties kennen doorgaans twee rondes;

Ons aanbod

1 Ons arbeidsvoorwaardenaanbod vindt volledig digitaal plaats en de sollicitant kan het bod digitaal aanvaarden.

2 Bij vacatures voor leidinggevenden behouden wij ons het recht voor om een assessment als instrument in te zetten maar alleen wanneer dit in de betreffende vacaturetekst wordt aangegeven.

3 Wij maken graag gebruik van de mogelijkheid om referenties in te winnen; Het inwinnen van referenties wordt altijd en alleen in overleg met betrokkene uitgevoerd.

Vragen of klachten

Wij doen ons uiterste best om het proces van werving en selectie bij de ODMH zo transparant en eerlijk mogelijk te laten verlopen. Heb je desondanks een vraag of opmerking, dan kun je hierover contact opnemen met hr@odmh.nl.

Wil je een klacht indienen?

Dat kan. Je kunt dat doen via info@odmh.nl. Geef daarbij zoveel aan mogelijk waar je klacht over gaat. Voor de behandeling van klachten hebben we een klachtenverordening vastgesteld.

Je kunt ook een klacht indienen bij het College voor de rechten van de mens, via Klachtenformulier.mensenrechten.nl/.