Verwerking persoonsgegevens


Privacy speelt een belangrijke rol in de relatie tussen u en ons en staat daarmee hoog op onze agenda. Wij zijn verplicht om zorgvuldig en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens van inwoners en andere betrokkenen. Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan. Hieronder leggen wij daarom onze werkwijze uit.

Wij verwerken onder andere namen, adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen en Burger Service Nummers (BSN). In sommige gevallen worden ook bijzondere of gevoelige gegevens verwerkt, zoals financiële gegevens.

Persoonsgegevens worden zoveel mogelijk verzameld bij u zelf of door raadpleging van de gemeentelijke basisadministratie.

Omdat wij Bijzondere opsporingsambtenaren (Boa’s) in dienst hebben, verwerken wij ook politiegegevens.

Wat doen wij met uw gegevens?

Wij gebruiken (verwerken) uw persoonsgegevens alleen als wij daar een geldige reden voor hebben. Die redenen staan in de AVG. Wanneer u bijvoorbeeld een vergunning bij ons aanvraagt, hebben wij gegevens van u nodig. Ook als u een overeenkomst met ons sluit hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Of wanneer wij bij uw bedrijf of bij uw bouwwerkzaamheden een controle doen. Wij gebruiken uw gegevens bijvoorbeeld om u een brief te kunnen sturen. Uw gegevens worden verwerkt in onze systemen.

Wij delen uw gegevens niet met anderen zonder uw voorafgaande toestemming. Tenzij wij daartoe op grond van een wettelijke bepaling zijn verplicht of indien dat voor een goede uitvoering van de wettelijke en publiekrechtelijke taken noodzakelijk is. Deze derden dienen zich ook aan de privacyregels te houden. Daar maken we goede afspraken over.

De ODMH maakt geen gebruik van profilering (profiling) en doet geen big data onderzoeken en tracking.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

De ODMH bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de wettelijke bewaartermijnen voorschrijven of dan redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de aangeboden diensten. Bepalingen over bewaartermijnen zijn onder andere opgenomen in de Archiefwet.

Persoonsgegevens die niet meer opgeslagen hoeven te worden, die verwijderen wij zo snel mogelijk. Dit houdt in dat deze gegevens vernietigd worden, of zo worden aangepast dat de informatie niet meer gebruikt kan worden om iemand te identificeren.

Milieuvluchten en drones

Een aantal keer per jaar vliegen wij met een omgevingsvlucht over de regio. Ook maken wij weleens gebruik van drones. Daarbij worden vanuit de lucht foto’s genomen in het kader van toezicht (bouw- en woningtoezicht en milieutoezicht). Het kan voorkomen dat op een dergelijke foto een inwoner of voorbijganger te zien is. Die afbeelding is echter in de meeste gevallen, gezien de afstand vanuit het vliegtuig tot de grond, dermate klein dat dit niet te herleiden is tot een persoon. Wanneer een persoon wel herkenbaar is, wordt deze gepseudonimiseerd indien nodig.

Beveiliging persoonsgegevens

De ODMH beveiligt alle persoonsgegevens en zorgt ervoor dat alle medewerkers zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Dit moet voorkomen dat uw persoonsgegevens kunnen worden ingezien of gewijzigd door iemand die daar geen recht toe heeft. Wanneer dit onverhoopt toch gebeurt, is sprake van een datalek. Wanneer er een datalek heeft plaatsgevonden meldt de ODMH dit uiterlijk 72 uur nadat er kennis van de inbreuk is vernomen, aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het kan zijn dat de inbreuk een hoog risico met zich meebrengt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. In dit geval meldt de ODMH het datalek niet alleen aan de Autoriteit Persoonsgegevens, maar ook aan de betrokkenen.

Welke rechten heeft u?

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, blokkeren of te verwijderen. U kunt tevens aangeven dat u een beperking wilt van de u betreffende verwerking en u kunt tegen de verwerking bezwaar maken. Tot slot heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wij volgen de bepalingen die hierover in de AVG zijn opgenomen.

U kunt hiertoe een verzoek indienen bij de ODMH. Het is daarbij belangrijk dat u kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren, beperken of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Een dergelijk verzoek kunt u richten aan info@odmh.nl of per brief aan ODMH, Postbus 45, 2800 CA Gouda, onder vermelding van ‘Verzoek omtrent persoonsgegevens’.

Politiegegevens

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken in het kader van het opsporen van strafbare feiten dan is de Wet politiegegevens (Wpg) van toepassing. Net als de AVG stelt de Wpg eisen aan de verwerking van persoonsgegevens. Wij verwerken alle politiegegevens in het Boa Registratie Systeem (BRS). De privacyverklaring over het BRS kunt u hier lezen: www.privacyvragenbrs.nl.

U leest daar onder andere welke rechten u heeft om politiegegevens over uzelf in te zien, te laten aanpassen of verwijderen en hoe u daarvoor een verzoek kunt indienen. Uw verzoek kan worden geweigerd. De mogelijke redenen daarvoor leest u ook in de hierboven vermelde privacyverklaring van het BRS.

Contactgegevens

De ODMH heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. De Functionaris Gegevensbescherming is betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens en politiegegevens. Als u vragen heeft over hoe de ODMH met privacy omgaat, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via privacy@odmh.nl.

Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens omgaan kunt u vinden in het privacy beleid ODMH.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.