Zwemwater


Met de komst van de Omgevingswet op 1 januari 2024 gaat de nieuwe regeling zwemwater in en vervalt de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden. Concreet betekent dit dat de regels voor zwembaden veranderen. De nieuwe wet biedt meer ruimte voor innovaties, maar brengt ook uitdagingen en verantwoordelijkheden met zich mee. Ook gelden er vanaf 2024 strengere normen voor de kwaliteit van het zwemwater. Aan een deel van deze normen moeten zwembaden direct per 1 januari 2024 voldoen.

Huidige regels veranderen

In de huidige regelgeving (Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden) staan heel veel verplichtingen/eisen waaraan een zweminrichting moet voldoen. Bij de huidige regelgeving kan een van onze inspecteurs u wijzen op bepaalde tekortkomingen die niet in overeenstemming zijn met deze verplichtingen/eisen. Met de komst van de Omgevingswet wordt een deel van de huidige eisen losgelaten. U bent dan als exploitant van een zweminrichting zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van uw zweminrichting.

Wat verandert er voor u

 1. Kwaliteitsdoelen: er is niet langer tot in detail voorgeschreven waar u aan moet voldoen en welke middelen of methoden u daarbij moet gebruiken. In plaats daarvan heeft de wetgever kwaliteitsdoelen gesteld waaraan u moet voldoen om:
  • verdrinking en letsel van de gebruikers van uw badinrichting te voorkomen;
  • de gezondheid van zwemmers te beschermen.
   U bepaalt zelf hoe u dat met uw badinrichting het beste kunt bereiken.
 2. Risicoanalyse en beheersplan opstellen: u moet voor uw zwembad een risicoanalyse en een beheersplan opstellen. Hierin toont u aan dat de manier waarop u de badinrichting exploiteert, veilig en hygiënisch is. Ook moet u kunnen aantonen dat u de in het beheersplan vermelde werkzaamheden uitvoert om de hygiëne en veiligheid te waarborgen. Op de website van het Informatiepunt Leefomgeving leest u meer over het opstellen van een risicoanalyse en beheersplan.
 3. Informeren over ongewone voorvallen: nieuw is ook de verplichting dat u ons direct moet informeren over een ongewoon voorval in- of rond een badwaterbassin. Een ongewoon voorval is een gebeurtenis die afwijkt van het normale verloop van een activiteit. Denk hierbij aan een (grotere) storing, ongeluk of calamiteit met bijvoorbeeld een (bijna) verdrinking of oplopen van ernstig letsel.
 4. Kwaliteit zwemwater: Er komen gedeeltelijk scherpere normen voor de kwaliteit van het zwemwater: De lijst met de maandelijks te meten parameters is aangepast aan de moderne kwaliteitseisen en inzichten. Hieronder leest u daar meer over.

Scherpere normen voor kwaliteit van het zwemwater

Oude parameters zijn verdwenen, er zijn nieuwe bijgekomen, sommige normen zijn aangescherpt en de toetscriteria zijn aangepast. Aan een deel van de nieuwe normen moet u direct per 1 januari 2024 voldoen voor andere parameters geldt een overgangstermijn:

 • Voor de nieuwe parameters geldt een overgangstermijn van 1 jaar. U moet dus op 1 januari 2025 aan deze normen voldoen. Let op: Er moet al wel bemonsterd worden voor de nieuwe parameters.
 • Voor de parameters die u ook al voor 1 januari 2024 moest laten onderzoeken, geldt geen overgangstermijn. U moet direct aan deze normen voldoen.

Om te monitoren hoe de kwaliteit van het zwemwater in uw badinrichting is, meet u zelf dagelijks een aantal parameters. Daarnaast moet u maandelijks een onderzoek laten uitvoeren door een geaccrediteerd laboratorium.

Hoe wordt de kwaliteit van het zwemwater beoordeeld?

Elke parameter is ingedeeld in een beoordelingsklasse, waarbij klasse I de zwaarste beoordelingsklasse is.

 • Onder- of overschrijding van een klasse I parameter betekent dat het bad onmiddellijk moet worden gesloten voor publiek. Pas nadat door nieuwe metingen is aangetoond dat de kwaliteit weer volgens de gestelde eisen is, mag het bad weer open voor publiek.
 • Klasse II betekent dat het bad gesloten moet worden na 2 opeenvolgende overschrijdingen.
 • Klasse III betekent dat het bad gesloten moet worden na 3 opeenvolgende overschrijdingen.
 • Voor bepaalde parameters geldt een uitzondering als u binnen 30 minuten wel aan de voorgeschreven waarde voldoet.

Bereid u voor op de Omgevingswet

Wilt u zich voorbereiden op de nieuwe zwemwaterregels? Dan kunt u voor 1 januari het volgende doen:

 • Maak een monsternameplan. En en leg daarin vast op welke locaties in de badinrichting of overdekte ruimte u voor uw eigen dagelijkse metingen en het laboratorium voor de periodieke metingen de water- of luchtmonsters moet nemen.
 • Kijk naar de resultaten van uw eigen dagelijkse metingen en de maandrapporten van het laboratorium over de afgelopen periode. Let daarbij op de aangescherpte normen van de bestaande parameters bovengrens (zoals vrij chloor voor kleine binnen bassins, gebonden chloor en zuurgraad pH). Voldoen uw parameters niet aan de nieuwe normen? Neem dan de benodigde  maatregelen.
 • Laat het laboratorium het zwemwater op de nieuwe parameters onderzoeken. Onderneem actie als dit nodig is op basis van de resultaten.
 • Ga aan de slag met de risicoanalyse en het beheersplan. Kijk voor meer informatie op de website van het Informatiepunt Leefomgeving.

Bijeenkomst Zwemwater en de Omgevingswet

Op 7 november 2023 organiseerden wij een informatiebijeenkomst voor de eigenaren/beheerders van de zwembaden in Zuid-Holland. Tijdens deze bijeenkomst informeerden wij de doelgroep over wat deze wijziging voor hun werkzaamheden gaat betekenen. En zijn wij ingegaan op vragen die er zijn.

Presentatie:
Voorlichting zwembaden Omgevingswet (pptx, 7 MB)

Andere relevante informatie:

Bijeenkomst in het Provinciehuis

Gestelde vragen tijdens de bijeenkomst