Projectgerichte actieteams


Naast opstellen van plannen en strategieën en het vormen van samenwerkingsstructuren zijn belanghebbenden ook gericht op praktische projecten. Met ondersteuning vanuit de ODMH  werken zij vanaf de start van  de pilot in werkgroepen waarin op thema of gebied (of beiden) met andere belanghebbenden heel praktisch kan worden doorgepraat hoe daadwerkelijke stappen kunnen worden gezet; wat nodig is en wanneer. Behandelde vragen zijn bijvoorbeeld: “hoe krijgen we deze specifieke wijk verwarmd met duurzame energie; hoe kan windenergie in de stroomvoorziening bijdragen of hoe laten we een bepaald bedrijf of een bedrijfstak werken op duurzame energie”. De werkgroepen moeten al snel leiden tot uitvoerende actieteams.

Waarop richten de actieteams zich?

De actieteams zetten praktische stappen en leveren tegelijk informatie voor de gegevensverzameling, voor de Ruimte- en Energieateliers en voor het  uiteindelijke beeld  langs welke route we de regio energieneutraal krijgen en het bepalen van  uitvoeringsprogramma. De eerste stappen die in een werkgroep worden gezet voor een specifieke locatie kunnen ook inspiratie bieden voor een gelijksoortige aanpak elders in de regio. Daarmee kan de uitvoering worden verbreed en versneld.

Op dit moment zijn er kleinere en grotere werkgroepen op de onderwerpen naar aardgasloos, met als deelgroepen:

 • Warmte uit Oppervlaktewater ( met medewerking van de waterschappen): oppervlaktewater biedt een constante temperatuur die gebruikt kan worden om langs watergangengelegen gebruikers (bv een zorgcentrum) van warmte in de winter en koeling in de zomer te voorzien;
 • Vergeer Holland naar aardgasloos: kaasproductie vraagt veel warmte. Dit bedrijf wil daarvoor graag duurzame energie gebruiken. Om de kansen te vergroten wordt samen met omwonenden  gezocht naar mogelijkheden om gebiedsgericht te verduurzamen;
 • Warmte in Waddinxveen: de warmte die in een biomassacentrale in Waddinxveen wordt opgewekt kan gebruikt worden voor verwarming van de glastuinbouw en woningen (nieuwbouw en bestaande bouw). Wat is nodig om dit efficiënt en betaalbaar te regelen.
 • Diepe aardwarmte Gouda: kansenverkenning warmtenet met warmtebron uit diepe aardlagen. Kan Gouda op den duur verwarmd worden met aardwarmte? Wat moet er dan op welk moment gebeuren en worden besloten voor bv isolatiemaatregelen, aanleg leidingennet etc.
 • Vervanging riolering of aardgasleidingen als kans voor aardgasloze wijk in bestaand bebouwd gebied: als in een bestaande wijk toch werkzaamheden in de grond plaatsvinden, is het een goed moment om investeringen in andere warmtevoorzieningen dan gasleidingen  te overwegen en toe te werken naar uitvoering daarvan.

Wind- en zon-initiatieven

 • Verkenning kansen rijen windmolens langs A12 en N11;
 • Dorpsmolen Bodegraven: Voor de elektriciteitsvoorziening van 10.000 woningen in Bodegraven-Reeuwijk kan gebruikgemaakt worden  van de zogenaamde Experimentregeling Elektriciteitswet. Het gaat dan om het plaatsen van 4 turbines plus veel zonnepanelen, waarbij wordt geëxperimenteerd met vrijstelling belastingen voor draagvlak-creatie);
 • Gebruik van de wind in Alphen op initiatief van Energiek Alphen: energiecoöperatie van inwoners werkt toe naar duurzame stroom uit windenergie voor een specifiek gebied (wijk) van Alphen;
 • Zonneweiden in Alphen aan den Rijn en Zuidplas; verschillende inwoners vragen om de mogelijkheid braakliggende terreinen te gebruiken om een grote hoeveelheid zonnepanelen neer te leggen en te exploiteren. Hoe kan dit technisch, qua regelgeving en in samenwerking met omwonenden het beste worden gedaan.

Gezocht: deelnemers actietieams

Er wordt nog gezocht naar deelnemers voor werkgroepen. Met name op gebied van:

 • Financiering
  H
  oe kunnen projecten financieel worden losgetrokken; waar vinden we de juiste investeerders en risicodragers etc.; Hoe gaan we voortgaande ondersteuning in dit proces voor de regio betalen?
 • Regelgeving en haalbaarheid
  Welke regels en wetten zouden op welke manier moeten veranderen om energieprojecten mogelijk te maken.; Hoe verspreiden we kennis over innovatieve mogelijkheden onder financiële medewerkers?
 • Communicatie:
  Op dit moment is een groep koplopers hard bezig innovatieve mogelijkheden te verkennen en uit te voeren. Om de transitie werkelijk  tot stand te brengen is het nodig dat de rest van de  maatschappij snel  volgt. Daarvoor is uitgebreide communicatie en voorlichting nodig. Hoe gaan we dat doen, wie gaat dat op welke aspecten doen; en hoe delen we de activiteiten en successen van de lopende aanpak met zo veel mogelijk mensen?
 • Monitoring en borging
  Er zijn doelen gesteld en mensen zijn aan de slag gegaan. In hoeverre draagt wat er  gedaan wordt bij aan het halen van de doelstellingen en als dat inderdaad werkt: hoe zorgen we dat op de ingeslagen weg wordt voortgegaan?