Toelichting op gebruik Atlas Geluid


In de atlas Geluid staan diverse kaarten over geluid.

EU geluidsbelasting Gevoelige Bestemmingen

In het kader van de EU-richtlijn omgevingslawaai zijn geluidskaarten opgesteld voor de gemeenten Alphen aan den Rijn, Waddinxveen en Gouda. De kaarten tonen de geluidsbelasting (etmaaljaargemiddelde en jaargemiddelde in de nacht) afkomstig van wegen, spoorwegen en industrie. Het peiljaar is 2016.

Deze kaarten kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om het aantal mensen te  achterhalen met (slaap)problemen als gevolg van geluid. De kaarten zijn ook de basis voor het opstellen van het Actieplan Geluid, waar de EU-richtlijn omgevingslawaai om vraagt.

Bedrijventerreinen en gezoneerde industrieterreinen

De kaart toont een overzicht van alle bedrijventerreinen, bedrijventerreinen met een geluidsafspraak en gezoneerde industrieterreinen binnen het werkgebied van de ODMH. Dit is belangrijke informatie in het kader van de Wet geluidhinder.

Voor bedrijventerreinen met een geluidsafspraak en gezoneerde industrieterreinen zijn computermodellen beschikbaar. Deze worden gebruikt als basis voor (ruimtelijke) onderzoeken en adviezen. Deze modellen zijn op te vragen via info@odmh.nl. Als deze modellen gebruikt zijn, moeten deze aangeboden worden aan de ODMH voor een toets. De ODMH integreert deze modellen na akkoord in de beheermodellen.

Wettelijke geluidszones van industrieterreinen

Op deze kaart ziet u een overzicht van de wettelijke geluidszones rondom industrie. Bij ruimtelijke ontwikkelingen binnen deze geluidszones moet rekening worden gehouden met de industriële activiteiten en de geluidsbelasting.

Een overzicht van stiltegebieden

Deze kaart toont een overzicht van de stiltegebieden in het werkgebied van de ODMH. In een stiltegebied overheersen natuurlijke geluiden. Wel zijn geluiden toegestaan die horen bij het in standhouden en gebruiken van het gebied, zoals geluid van trekkers. Het streven is om de geluidsbelasting lager te houden van 40 decibel.

De geluidszones van Schiphol en Rotterdam The Hague Airport

Op deze kaart ziet u de situatie wat betreft geluid rondom het vliegverkeer van en naar Schiphol en Rotterdam The Hague Airport.