Archeologie


De regio Midden-Holland heeft een rijke historie. Naast zichtbare historische gebouwen, dijken en oude (water)wegen bevat de bodem ook nog een schat aan archeologische resten (vondsten en sporen). Deze resten bevatten veel informatie over ons verleden en kunnen op verschillende dieptes in de bodem voorkomen: van net onder het maaiveld tot meer dan 8 meter diepte.

Archeologische resten zijn kwetsbaar. We weten niet exact waar ze aanwezig zijn en bij graafwerkzaamheden kunnen ze zo ongezien verloren gaan.

Elke gemeente in Nederland heeft een wettelijke zorgplicht voor archeologie. Onze regiogemeenten hebben hun eigen archeologiebeleid. De ODMH adviseert aan alle gemeenten in de regio, met uitzondering van Gouda.

Archeologie en het bestemmingsplan

Bij bodemverstorende activiteiten is het verplicht rekening te houden met archeologie. Om te achterhalen of u een archeologisch traject moet ingaan, raadpleegt u het van toepassing zijnde bestemmingsplan. Hierin staan de bekende te verwachten archeologische waarden (bijvoorbeeld vindplaatsen) weergegeven. Op basis van deze waarden is aangeven tot welke oppervlakte en diepte er bodemverstoringen kunnen plaatsvinden, zonder dat daarbij (mogelijke) archeologische resten in gevaar komen. Dit zijn de vrijstellingsgrenzen.

In de gemeenten Krimpenerwaard en Bodegraven-Reeuwijk  bevinden zich verschillende terreinen met bekende archeologische waarden. Voor de provincie Zuid-Holland zijn deze terreinen van groot belang en de provincie heeft deze gemeenten opdracht gegeven om extra zorgvuldig met deze terreinen om te gaan.
In de provinciale Verordening Ruimte is aangegeven dat binnen deze terreinen in principe altijd een archeologisch onderzoek vereist is.

Wanneer moet u rekening houden met archeologie?

Valt uw project/werkzaamheden in een gebied met een archeologische waarde en overschrijdt uw project de vrijstellingsgrens, dan dient u bij de aanvraag van uw omgevingsvergunning een archeologisch rapport toe te voegen. In dit rapport moet staan of er belangrijke archeologische vondsten en sporen op uw terrein aanwezig zijn en moet worden geadviseerd hoe daarmee om te gaan.

Verschillende fasen van archeologisch onderzoek

Een archeologisch onderzoek bestaat uit drie fasen.

  • fase 1: in welke mate zijn er archeologische waarden aanwezig of worden ze verwacht;
  • fase 2: daadwerkelijk onderzoek naar de aanwezigheid van archeologische waarden. Zijn deze waarden aanwezig dan wordt gekeken of deze behouden moeten blijven of niet;
  • fase 3: als archeologische resten behoudenswaardig zijn dan dienen deze te worden ingepast in de bouwplannen of te worden opgegraven.

Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de Nota Archeologie van uw gemeente.

Archeologisch onderzoek mag uitsluitend worden uitgevoerd door een gecertificeerd adviesbureau.

Kosten

De kosten van het archeologische onderzoek zijn voor ‘de veroorzaker’, dat is in vrijwel alle gevallen de aanvrager van de vergunning. De kosten zijn sterk afhankelijk van het soort onderzoek en kunnen per fase fors oplopen. Informeer in voorkomende gevallen daarom vroegtijdig bij ons of er andere oplossingen mogelijk zijn.


Nog vragen?

Neem dan contact op met de ODMH, telefoon 088 54 50 000. U kunt vragen naar de archeoloog van het team Bodem en Archeologie.