Monumenten


De ODMH adviseert de gemeenten Gouda, Bodegraven- Reeuwijk, Zuidplas en Waddinxveen over hun monumentenbeleid en houden, onder andere, toezicht op bouwactiviteiten tijdens restauraties.

Er zijn twee soorten monumenten:

  • Rijksmonumenten; dit zijn gebouwde of archeologische monumenten die door het Rijk beschermd worden. Ze zijn tenminste 50 jaar oud en van nationaal belang vanwege hun schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde. De rijksmonumenten staan vermeld in het Rijksmonumentenregister.
  • Gemeentelijke monumenten; dit zijn gebouwde of archeologische monumenten die de gemeente beschermt. De monumenten zijn doorgaans meer van lokaal of regionaal belang wat betreft de architectuurhistorische, cultuurhistorische en of stedenbouwkundige betekenis. Het bezitten van of wonen in een monument brengt rechten en plichten met zich mee. Voor wijzigingen heeft u in sommige gevallen namelijk een Omgevingsvergunning (onderdeel monument) nodig.
    Wilt u weten of eventuele werkzaamheden vergunningvrij of vergunningplichtig zijn, meer informatie over vergunningvrij of vergunningplichtig.
Monumenten _gemeentelijk monument

Subsidie restauratie gemeentelijke monumenten Gouda

Hier vindt u specifieke informatie over de gemeentelijke subsidieverordening voor gemeentelijke monumenten in Gouda. De overige gemeenten in de regio Midden-Holland hebben een dergelijke verordening niet.

Subsidie en financiële mogelijkheden rijksmonumenten

Hier vindt u specifieke informatie over mogelijkheden van financiering van onderhoud voor rijksmonumenten.