Bodem


Bodem en bouwen

Als u gaat bouwen of verbouwen, krijgt u te maken met bouwregelgeving. Het kan zijn dat u bij uw bouwaanvraag een bodemonderzoek moet indienen. Op deze pagina leest u in welke situaties een onderzoek verlangd wordt en waar dat onderzoek aan moet voldoen.

Bodemsanering

Bodemsanering is wettelijk verplicht als het verontreinigde terrein niet meer geschikt is voor het huidige of geplande gebruik. Ook als u gaat graven in een geval van ernstige bodemverontreiniging bent u aan het saneren. Bekijk hier wat de procedures zijn bij de diverse vormen van verontreiniging.

Bodemenergie

Bodemenergie is een duurzame vorm van energie. Bodem en grondwater hebben van nature een constante temperatuur. Die warmte kun je met een bodemenergiesysteem uit de bodem halen. Bent u van plan een bodemenergiesysteem aan te schaffen?

Bodemonderzoek bij bedrijven

De ODMH (Omgevingsdienst Midden-Holland) ziet er op toe dat bedrijven de bodem niet verontreinigen met stoffen die niet in de bodem thuishoren. Voorkomen is beter dan genezen, dus preventie is een belangrijk uitgangspunt. Van alle activiteiten bij een bedrijf wordt door de omgevingsdienst nagegaan of bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk zijn.

Bodeminformatie nodig?

Milieukundige adviesbureaus hebben bodeminformatie nodig voordat een bodemonderzoek wordt uitgevoerd. Inwoners kunnen deze informatie nodig hebben bijvoorbeeld bij de taxatie, aan- en/of verkoop van een huis. De Atlas Bodeminformatie verstrekt deze informatie.

Bodemkwaliteitskaart

Op de bodemkwaliteitskaart kunt u van een wijk of gebied de gemiddelde bodemkwaliteit bekijken. Omdat het een gemiddelde is, zegt het niets over de bodemkwaliteit op een individueel perceel. Die kan als gevolg van handelingen meer of minder verontreingd zijn dan de bodemkwaliteitskaart aangeeft.