Bodemenergie (WKO-systemen)


Bodemenergie is een duurzame vorm van energie. De bodem en het grondwater hebben van nature een constante temperatuur. Die warmte kun je met een bodemenergiesysteem uit de bodem halen. Bent u van plan een bodemenergiesysteem aan te schaffen, dan is onderstaande informatie relevant voor u.

Bodemenergiesystemen en interferentiegebieden

Er bestaan verschillende soorten bodemenergiesystemen. Voor particulieren worden vaak alleen kleine gesloten systemen aangelegd, omdat deze voldoende energie geven. De aanleg van een klein gesloten bodemenergiesysteem moet worden gemeld:

Tijdens het melden of het aanvragen van de vergunning wordt gevraagd of er sprake is van interferentie. Wanneer er systemen in de directe omgeving liggen kan er interferentie optreden.
Met de Rekentool interferentie gesloten systemen kunt u berekenen of het nieuw aan te leggen systeem in de invloedssfeer van bestaande systemen zal worden aangelegd.

Wat doet de gemeente?

De ODMH voert namens de gemeente het toezicht, de handhaving en de vergunningverlening uit op gesloten bodemenergiesystemen. Een melding van dergelijke systemen wordt geregistreerd in het bodeminformatiesysteem van de ODMH. Zo wordt rekening gehouden worden met uw systeem. Dit betekent dat de gemeente ervoor zorgt dat er zo min mogelijk interferentie met andere systemen in uw omgeving plaatsvindt. Hierdoor wordt het systeem beschermd tegen mogelijke verstoringen in de directe omgeving.

Beschikt u al over een bodemenergiesysteem?

Nieuwe systemen moeten vanaf 1 juli 2013 worden gemeld, oude niet. Toch is het raadzaam om ook ‘oude’ systemen te melden: bij toekomstige meldingen en vergunningaanvragen houdt de ODMH hier rekening mee. U kunt aanmelden bij het Omgevingsloket, in de brochure over registratie (pdf, 314 kB) vindt u meer informatie.

Bodemwarmte als energiebron

Wilt u meer weten over bodemwarmte als energiebron lees dan deze informatie.

Geen bodemenergiesystemen in beschermde grondwatergebieden in de Krimpenerwaard

De Provincie Zuid-Holland heeft beschermde grondwatergebieden aangewezen in de gemeente Krimpenerwaard.

Binnen deze gebieden is het verboden om een bodemenergiesysteem aan te leggen. Hiermee beschermt de provincie de winning van (toekomstig) drinkwater. Dit verbod geldt voor gesloten- en open bodemenergiesystemen.

Wilt u weten waar deze gebieden zich bevinden? Kijk dan in de www.wko-tool.nl of direct in onze bodematlas. In laatstgenoemde atlas kan u de laag “grondwaterbeschermingsgebieden PZH” selecteren.


aardwarmte