Kopie van Omgevingswet


Met de Omgevingswet wordt het omgevingsrecht eenvoudiger en beter. Een inwoner of bedrijf kan straks bij één loket één vergunning krijgen voor een ruimtelijk project. Bijvoorbeeld om van een bedrijfspand woonruimte te maken of van een winkel een woning.
In de Omgevingswet zijn de regels voor ruimtelijke projecten gebundeld in vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB). Deze worden ook ontwerpbesluiten genoemd.
De Omgevingswet treedt vermoedelijk op 1 januari 2024 in werking.

Meer informatie

De ODMH en de Omgevingswet

Naar verwachting is de invoeringsdatum van de Omgevingswet 1 januari 2024. ODMH bereidt zich, samen met de opdrachtgevers en ketenpartners, voor op deze Omgevingswet.

Interne implementatie

Het interne implementatietraject heeft als speerpunten de dienstverlening onder de Omgevingswet, het aanpassen van de digitale systemen om aansluiting met de landelijke voorziening mogelijk te maken, inclusief het voorbereiden op de toekomstige werkprocessen door deel te nemen aan pilots en workshops rondom omgevingstafels. In provinciaal verband wordt door middel van diverse leerkringen met de andere omgevingsdiensten in Zuid-Holland bekeken hoe en op welke gebieden de Omgevingswet de werkzaamheden in de toekomst mogelijk zal veranderen.

Regionaal overleg

In regionaal verband faciliteert ODMH het regionaal overleg Omgevingswet. In dit overleg zijn de volgende partijen betrokken: alle regiogemeenten, Provincie Zuid-Holland, waterschappen, Veiligheidsregio/Brandweer, GGD, Rijkswaterstaat en de bestuurlijke regio Midden-Holland. De deelnemers komen 2-maandelijks bijeen en bespreken de ontwikkelingen die landelijk, provinciaal en regionaal spelen zoals pilots en mogelijkheden voor samenwerking met andere partijen.  
Ook ondersteunt de ODMH zijn aangesloten gemeenten en de Provincie Zuid-Holland bij het opstellen van de omgevingsvisies en -plannen. Wij nemen ook deel aan provinciebrede en landelijke trajecten om zodoende de kennis en opgedane ervaring vanuit de praktijk in te brengen bij het invoeringstraject van de Omgevingswet. Een voorbeeld daarvan is het ontwikkelen van het digitaal stelsel Omgevingswet.

Provinciale bodemtaken

Onder de Omgevingswet verschuift het grootste deel van de provinciale bodemtaken naar de gemeenten als bevoegd gezag (warme overdracht bodemtaken). Consequenties van deze verschuiving worden in kaart gebracht en zijn de afgelopen periode in regionaal verband met de gemeenten besproken.

Zie ook, rapport 'Bodem in de Omgevingswet 2021' (pdf, 584 kB).

Andere dienstverlening

De Omgevingswet vraagt van de ODMH een andere dienstverlening. Die dienstverlening is meer dan voorheen gericht op participatie van inwoners en bedrijven. Daar hoort faciliterend en klantgericht gedrag bij dat vraagt om meer proactief en integraal werken. Gezamenlijk met onze opdrachtgevers bereidt de ODMH zich hier op voor.

Contact

Heeft u een vraag over de nieuwe Omgevingswet?

U kunt bellen naar 088 54 50 000 en vragen naar de projectleider implementatie Omgevingswet.

ODMH in de serie 'de Raad en de Omgevingswet'

De elfde podcast uit de serie ‘de Raad en de Omgevingswet’ gaat in op de relatie van de gemeenteraad en de Omgevingsdienst.

Aan de slag met de Omgevingswet

Het Programma Aan de slag met de Omgevingswet is een samenwerkingsverband van gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het Rijk. Het programma ondersteunt overheden, maatschappelijke partners, bedrijven, initiatiefnemers en belanghebbenden om te kunnen werken met de wet.

Geslaagde kennismiddag Omgevingswet

Op woensdagmiddag 12 juni 2019 heeft bij de ODMH de kennismiddag Omgevingswet plaatsgevonden. De Omgevingswet treedt volgens planning in 2022 in werking. De kennismiddag was geslaagd!