Basisadvies Omgevingsplan


Veel sectorale regels gaan naar het omgevingsplan. De expertise voor die sectorale milieuregels ligt niet bij de gemeenten, maar bij de ODMH.
Met onze regiogemeenten hebben wij afgesproken dat wij een basisadvies omgevingsplan opstellen met de uitgangspunten voor het omgevingsplan.
In dit plan krijgt ook het bestaande regionale plan een plek.

De adviezen leveren wij op in zogenaamde 'batches'. Hieronder staan de batches die wij inmiddels hebben opgeleverd:

 • Januari 2022 leverden we de 1e batch. Hierin staan alle regels die gemeenten in de regio Midden-Holland geregeld moeten hebben voor inwerkingtreding van de Omgevingswet (OW). Zodat zij kunnen blijven werken zoals zij dat deden voor de start van de OW.
 • Juni 2022 leverden we de 2e batch onderwerpen. Het gaat om:
  • Geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid rond wegen, spoor en gasleidingen;
  • Geluid, geur en externe veiligheid van milieubelastende activiteiten.
 • December 2022 leverden we de 3e batch onderwerp. Het gaat om: 
  Natuur (gemeentelijke bevoegdheden), gebiedsbescherming, soortenbescherming en houtopstanden.
 • Eind mei 2023 leverden we de 4e batch op.
  Het gaat om: trillingen (Mba, spoor), Geur (horeca en bedrijven), Bodem (14 onderwerpen), Archeologie, Klimaatadaptatie (hittestress, wateroverlast, droogte en overstromingen), energietransitie (zon op dak bestaande en nieuwbouw, isolatie bestaande gebouwen).
 • November 2023: batch 4.1 is gereed.
  Het gaat om de toevoeging van een advies over erfgoed/ monumenten, magneetveldzones bij hoogspanningslijnen en energietransitie (afdwingen CO2 neutrale nieuwbouw en opwek (zon) in het buitengebied).

Batches:

5e versie