Update 2 - Bodem onder de Omgevingswet


Op 23 januari deelden wij deze eerste update met aandachtspunten over het werken met bodemactiviteiten onder de Omgevingswet. Hierbij een tweede update.

Meerdere milieubelastende activiteiten betekent meerdere plichten

Let erop dat uw werkzaamheden kunnen bestaan uit meerdere milieubelastende activiteiten. En voor elke activiteit kunnen meerdere plichten gelden (meldplichten en informatieplichten).

Een meldplicht is wat anders dan een informatieplicht. Als u in het Omgevingsloket uw activiteiten kiest, selecteer dan zowel de melding als de informatie, en vul vervolgens alle vragen in. Komt u hier niet uit, neem dan contact met ons op via 088 – 54 50 000. Onze collega’s zitten klaar om u te woord te staan.

Graven en saneren

Het onderscheid tussen de activiteiten graven en saneren blijkt in de praktijk niet altijd makkelijk. Bij saneren is sprake van een saneringsdoelstelling. Bij het bouwen van een bodemgevoelig/ grondwatergevoelig gebouw, kan saneren een voorwaarde zijn voorafgaand aan de bouw. In die situaties is er sprake van een ‘moeten’ en gelden de regels uit het Bal voor saneren van de bodem.

Let op: In die situatie kan er dus sprake zijn van zowel saneren, graven als toepassen. Dit zijn afzonderlijke activiteiten met afzonderlijke plichten. In veel andere situaties is er geen saneringsdoelstelling en is er sprake van de activiteit graven (boven/ beneden de interventiewaarde).

Veel meldingen over het toepassen van grond

Op dit moment krijgen wij veel meldingen over het toepassen van grond, soms ook grote hoeveelheden. Die grond komt van een opslag- of graafactiviteit. Let erop dat voor de activiteiten opslaan en graven ook plichten kunnen gelden.

De milieuverklaring bodemkwaliteit is veel onderwerp van discussie. Om u te helpen, hebben wij 3 voorbeelden gemaakt (zie bijlagen) die u eventueel kunt gebruiken bij uw verzoek. Het staat u uiteraard vrij om een ander format te gebruiken. In hoofdstuk 5 (partijen grond/ baggerspecie) en hoofdstuk 7 (ontvangende bodem) van de Regeling bodemkwaliteit 2022 staat waar de milieuverklaringen bodemkwaliteit aan moeten voldoen.

Dien uw melding op tijd in

Zorg dat u tijdig uw melding indient om vertraging te voorkomen. U mag uw activiteit niet eerder starten dan de termijn die voor de desbetreffende activiteit in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is opgenomen. U bent in overtreding als u eerder begint met uw activiteit, ook al is uw melding verder compleet.

Bijzonderheden met betrekking tot het Omgevingsloket

 • Dubbele vragen bij uw aanvraag
  Het kan zijn dat u bij u aanvraag bepaalde vragen dubbel moet invullen. We begrijpen dat dat vervelend is, helaas kunnen we dat op dit moment niet voorkomen. Dit komt omdat er vragen zijn toegevoegd door verschillende instanties (Rijk, provincie, waterschap, gemeente) of vanuit een andere plicht (meldplicht of informatieplicht).
 • Aanvraag indienen namens een andere persoon
  Als u een aanvraag in wilt dienen namens een andere persoon, moet u deze andere persoon eerst als initiatiefnemer toevoegen aan uw project. In het Omgevingsloket wordt u in stap 6 hierop gewezen.
 • Bevoegd gezag
  In het Omgevingsloket staat bij veel activiteiten tussen haakjes ‘Rijk’. Dit is niet het bevoegd gezag! Wie het bevoegd gezag is voor de algemene rijksregels in het Bal, hangt af van de activiteit. Meestal is dat de gemeente of het waterschap. Voor decentrale regels geldt dat degene die ze maakt ook het bevoegd gezag is voor die regels.
 • Regels op de kaart
  In het Omgevingsloket vindt u onder het onderdeel ‘Regels op de kaart’ de regels en het beleid van Rijk, provincie, waterschappen en gemeenten. De Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV) en het voorbereidingsbesluit wijziging ZHOV 2022 grondwaterkwaliteit zijn op dit moment helaas niet zichtbaar. De provincie geeft aan dat het nog enkele maanden kan duren voordat dit is hersteld. Tot die tijd zijn de regels te vinden via:
 1. ZHOV
 2. voorbereidingsbesluit

Kaarten in onze Atlas

Graag attenderen wij u nog een keer op de kaarten in onze Atlas. Onder het tab Omgevingswet is een aantal kaartlagen opgenomen die nuttig zijn om vooraf te raadplegen:

 • De kaartlaag ‘Wet bodembescherming – overgangsrecht’ geeft aan waar mogelijk overgangsrecht Wbb geldt. Het is een signaleringskaart. Per situatie moet u de relevantie nagaan. Valt uw activiteit (deels) binnen een aangegeven gebied, neem dan contact met ons op om af te stemmen.
 • Graafactiviteiten in bodemvolumes minder dan 25 m³ worden beschouwd als niet-milieubelastend. Hiervoor gelden geen specifieke plichten. Wanneer de graafactiviteit echter plaatsvindt op een locatie beschikt ernst/ niet-spoed of in een gebied met diffuse verontreiniging, geldt een informatieplicht op basis van het omgevingsplan (bruidsschat). Deze locaties en gebieden zijn weergegeven in de kaartlagen ‘Kleinschalig graven …’. In het Omgevingsloket moet u daarvoor de activiteit ‘Kleinschalig graven …’ aanvinken waarna u de vragen krijgt die horen bij deze informatieplicht.
 • In de kaartlagen ‘Activiteiten op een locatie met historische bodemverontreiniging …’ zijn locaties opgenomen waar het nodig kan zijn om in samenhang met de activiteit maatregelen te nemen gericht op aanwezige verontreiniging. Valt uw activiteit (deels) binnen een aangegeven gebied, neem dan contact met ons op om af te stemmen.
 • De kaartlagen ‘Kwetsbare gebieden grondwaterkwaliteit (ZHOV)’ worden gebruikt bij de risicobeoordeling grondwaterkwaliteit bij bodemonderzoek in het kader van een bouwactiviteit. Het gebruik van deze kaarten is uitgewerkt in de Handreiking bodemkwaliteit bij bouwactiviteiten.

Nieuwe Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart

De gemeenten van Midden-Holland hebben een nieuwe Nota bodembeheer en bijbehorende/ondersteunende bodemkwaliteitskaart (BKK) vastgesteld. Deze gelden sinds 1 januari 2024 voor het hele gebied van de ODMH. Op de website van de ODMH zijn de Nota en BKK te vinden.

Op 12 december heeft er een fysieke informatiebijeenkomst plaatsgevonden, welke druk bezocht was. Wij zijn nu aan het inventariseren of er voldoende interesse is om een tweede informatiesessie te organiseren. Mocht u graag aan een dergelijke informatiesessie deelnemen, laat het ons weten! Dit kan als reactie op deze email.

Kom ook naar de inloopbijeenkomst op 12 maart

Op 12 december presenteerden wij de belangrijkste veranderingen voor bodem als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. U vindt de presentatie hier.

Op 12 maart organiseren we een 2e digitale inloopbijeenkomst over bodem onder de Omgevingswet, van 11.00 tot 12.30 uur. Wij horen graag via bodembalie@odmh.nl als u onderwerpen heeft voor deze bijeenkomst. Binnenkort sturen wij u de MS Teams Link voor de bijeenkomst.

Deze update ook zelf ontvangen?

Wij zijn van plan om een update als deze periodiek aan te versturen. Wilt u deze updates ook per e-mail ontvangen? Of heeft u een onderwerp waar u in een volgende update meer over wilt horen? laat ons dat dan weten via bodembalie@odmh.nl.

Vragen?

Heeft u vragen? U kunt uw vragen stellen via telefoon 088 -  54 50 000 of via bodembalie@odmh.nl.