Update 1- Bodem onder de Omgevingswet


De Omgevingswet is ongeveer twee weken geleden ingegaan. Goed om een eerste balans op te maken over de samenwerking met u als marktpartij. We geven u graag een aantal aandachtspunten mee:

Wat is ons opgevallen

Gebruik het juiste omgevingsloket

In de eerste dagen hebben wij nog aanvragen gekregen vanuit de test-omgeving van het Omgevingsloket. Zorg dat u uw aanvraag doet via :

het Omgevingsloket.

Meerdere milieubelastende activiteiten

Voor uw geplande werkzaamheden kunt u te maken krijgen met meerdere milieubelastende activiteiten. En voor elke activiteit kunnen meld- en informatieplichten gelden.

  • In dit document hebben we de belangrijkste verplichtingen voor opslaan grond, toepassen grond en graven / saneren voor u op een rij gezet.
  • Doe de Vergunningcheckin het Omgevingsloket. Dit helpt u met het doen van de juiste aanvraag! In deze Vergunningcheck ziet u een overzicht van plichten die gelden voor uw initiatief.

Let op!: Uit de Vergunningcheck volgen niet alle verplichtingen. Zo bevat artikel 22.131 van het omgevingsplan (bruidsschatartikel) de volgende regel: Als u  op een locatie die onder de Wet bodembescherming is beschikt als ernst / niet spoed een activiteit verricht, dan bent u er zelf voor verantwoordelijk dat u de bodem zoveel mogelijk beschermd. Er wordt dan van u verwacht dat u maatregelen neemt die redelijkerwijs van u kunnen worden verlangd om bodemverontreiniging van de bodem te voorkomen, te beperken, of ongedaan te maken.

Vanuit de voorbeschermingsregels van de provincie Zuid-Holland zijn soortgelijke regels toegevoegd aan het omgevingsplan. Deze zijn gericht op het belang van de grondwaterkwaliteit.

Atlas Midden-Holland

In de Atlas Bodeminformatie zijn kaarten opgenomen die aangeven of er op een locatie specifieke regels gelden. U vindt deze kaarten in onder het kopje Omgevingswet: De kaart Overgangsrecht Wbb geeft aan of mogelijk overgangsrecht Wbb van toepassing is. Wij adviseren u in dat geval contact met ons op te nemen voor de verdere afstemming hierover.

Zorg dat uw melding compleet is!

Het helpt ons als u de noodzakelijke gegevens en bescheiden (informatieplicht) tegelijk met de melding indient. Dan kunnen wij de stukken in samenhang bekijken. Zorg ook dat uw melding compleet is! Als uw melding niet compleet is, mag u uw activiteit niet uitvoeren. In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) kunt u nalezen welke gegevens u moet aanleveren. Het Omgevingsloket helpt u hierbij.

Het IPLO heeft instructievideo’s over de meld- en informatieplichten voor bodemactiviteiten.

Toepassen grond/ baggerspecie

  • Bij het toepassen van grond of baggerspecie moet de kwaliteit worden vastgelegd in een milieuverklaring bodemkwaliteit. Soms is ook een milieu verklaring bodemkwaliteit van de ontvangende bodem nodig.
    We constateren dat in veel gevallen de milieuverklaring bodemkwaliteit ontbreekt. De voorwaarden en de eisen aan de milieuverklaringen bodemkwaliteit voor grond of baggerspecie staan in hoofdstuk 5 van de Regeling bodemkwaliteit 2022. Leest u dit a.u.b. goed na!
  • Meer informatie vindt u op de website van het IPLO. Het IPLO hield ook een webinar over de milieuverklaring bodemkwaliteit.
  • Voor het toepassen van meer dan 50 m3 grond van kwaliteit landbouw/ natuur geldt een meldplicht, geen informatieplicht. In die situaties graag in de melding vermelden dat het gaat om landbouw/ natuur. Wij weten dan ook dat er bij deze toepassing verder geen informatie ingediend gaat worden.
  • Bij het indienen van een informatieverzoek krijgt u in het Omgevingsloket de vraag over het verzoeknummer van de melding. Graag dit invullen. Zo kunnen wij de bijbehorende melding makkelijker terugvinden.
  • In de melding moet u ingaan op de dimensionering. De dimensionering is bedoeld als onderbouwing voor de hoeveelheid die binnen de functionele toepassing toegepast wordt. De afmetingen van de functionele toepassing moeten hierbij worden toegelicht, zo nodig in een apart document met uitleg en afbeeldingen op basis waarvan wij de functionaliteit kunnen toetsen. Het moet ons duidelijk zijn hoe u heeft berekend hoeveel grond/ baggerspecie binnen de functionele toepassing wordt toegepast.

Deze update ook zelf ontvangen?

Wij zijn van plan om een update als deze periodiek aan te versturen. Wilt u deze updates ook per e-mail ontvangen? Of heeft u een onderwerp waar u in een volgende update meer over wilt horen? laat ons dat dan weten via bodembalie@odmh.nl.

Vragen?

Heeft u vragen? U kunt uw vragen stellen via telefoon 088 -  54 50 000 of via bodembalie@odmh.nl.