Geluid van bedrijven


In de omgevingsvergunning voor een bedrijf worden geluidsvoorschriften opgenomen. Dat kunnen algemene regels zijn, maar ook geluidsvoorschriften op maat als de situatie ter plaatse daar om vraagt. Bij complexere situaties, maar ook bij bedrijven op een gezoneerd industrieterrein, moeten bedrijven een akoestisch rapport laten opstellen of akoestische informatie aanleveren. De Omgevingsdienst Midden-Holland beoordeelt deze.

Zonebeheer industrielawaai

Op “gezoneerde industrieterreinen” mogen zich bedrijven vestigen die veel lawaai maken. Voor dit soort terreinen is in het bestemmingsplan een zone opgenomen. Buiten deze zone mag het geluid van alle bedrijven op het terrein samen maximaal 50 dB(A) bedragen. Binnen de zone mag de geluidsbelasting hoger zijn.  Een zone geeft niet de werkelijke geluidsbelasting weer: omdat de meeste bedrijven niet elke dag, continu evenveel geluid maken als in de milieuvergunning is toegestaan, is de werkelijke geluidsbelasting meestal lager. In Midden-Holland bevinden zich 9 gezoneerde industrieterreinen. Ter informatie zijn van de gezoneerde industrieterreinen kaarten gemaakt. Deze kaarten zijn per industrieterrein als pdf te downloaden en geven een beeld van de ligging van de zone. De wettelijk vastgestelde zone is opgenomen in het bestemmingsplan van de gemeente.

Naast gezoneerde industrieterreinen kennen we ook ‘niet-gezoneerde’ industrieterreinen, ofwel bedrijventerreinen. Bedrijven die veel lawaai maken zijn hier niet welkom (welk type bedrijven zich hier wel en niet mogen vestigen is vastgelegd in de Wet milieubeheer). Omdat alle bedrijven op een bedrijventerrein samen ook een bepaalde hoeveelheid geluid produceren kan een gemeente met bedrijventerreinen afspraken maken over de hoeveel geluid die alle bedrijven samen op het terrein maximaal zullen produceren.
In de regio Midden-Holland kennen we vier van deze bedrijventerreinen. De gemaakte geluidsafspraak is in de tabel opgenomen. De beoordelingspunten liggen op de woningen. Deze terreinen hebben dus geen zone, zoals de gezoneerde industrieterreinen.


Vragen?

Neem dan contact op met de ODMH, telefoon 088 54 50 000. U kunt vragen naar de medewerker Geluid.