Verduurzaming bedrijven


Bedrijven spelen een belangrijke rol binnen de transitie naar schonere energie. Niet alleen gebruiken bedrijven veel energie, ze bieden ook producten en diensten aan voor energiebesparing, duurzame energie en zorgen voor innovatie.

Steeds meer eigenaren van bedrijven zijn zich ervan bewust dat zij een belangrijke functie kunnen vervullen in het bevorderen van duurzaamheid én steeds in toenemende mate leveren zij een bijdrage aan de energietransitie. Daarom zijn bedrijven een belangrijke partner voor de ODMH bij het uitvoeren van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente.

Energiebesparing bij bedrijven

ODMH werkt op verschillende manieren met bedrijven samen aan duurzaamheid:

  • Bijvoorbeeld via toezicht en handhaving; Vanuit het activiteitenbesluit milieubeheer zijn bedrijven namelijk wettelijk verplicht om maatregelen voor energiebesparing te treffen als die maatregelen een terugverdientijd hebben van 5 jaar of korter. ODMH handhaaft deze regelgeving en ziet toe op de uitvoering van de maatregelen bij hun controlerende werkzaamheden. Zie ook informatieplicht en energiebesparingsplicht
  • Daarnaast kan het treffen van de verplichte maatregelen ook dienen als opstapje naar verdergaande verduurzaming. Tijdens toezichtwerkzaamheden opent ODMH het gesprek over de mogelijkheden en biedt ondersteuning bij het maken van keuzes. Om bedrijven op weg te helpen voert de ODMH energiescans uit bij bedrijven om de mogelijkheden voor energiebesparing in kaart te brengen. Heeft u vragen over hoe uw bedrijf energie kan besparen?
  • Daarnaast ondersteunt ODMH bij meerdere gemeenten projecten waarbij bedrijven worden geholpen bij het aanbrengen van zonnepanelen op hun bedrijfsdak. Een voorbeeld hiervan is Zon op Bedrijfsdaken Gouda, ODMH heeft samen met de gemeente en Greenspread een actie gestart voor bedrijven om met lage investeringskosten en ontzorging zonnepanelen te realiseren. Bedrijven kregen korting op een haalbaarheidsonderzoek en hulp bij de aanvraag van de SDE+ subsidie van de rijksoverheid.

Duurzame bedrijventerreinen

Grotere productie- en handelsbedrijven werken vooral vanaf bedrijventerreinen én op bedrijventerreinen is samenwerking mogelijk tussen verschillende bedrijven. Daarom hebben bedrijventerreinen, o.a. betreft verduurzaming, de aandacht van provincie en gemeenten.

In het kader van het provinciale beleid voert ODMH projecten uit op bedrijventerreinen. Samen met beheerders van het bedrijventerrein wordt gekeken naar mogelijkheden voor verduurzaming en samenwerking tussen de verschillende bedrijven op het terrein. Soms kan de reststroom van het ene bedrijf de grondstof zijn voor de ander, of kan er efficiënter met vervoer worden omgegaan door activiteiten te combineren. Ook zijn er vaak mogelijkheden voor een (gezamenlijke) duurzame energievoorziening in de vorm van bijvoorbeeld zonnedaken. ODMH voert duurzaamheidsanalyses uit om verduurzamingskansen zichtbaar te maken. Hiervoor worden tools gebruikt zoals Duurzaamheidsprestatie op Locatie (DPL), energiescans bij bedrijven en advisering/ondersteuning bij samenwerking.


In deze rubriek