Melden ongewone voorvallen en incidenten


Ongewone voorvallen moeten gemeld worden. Een ongewoon voorval is een gebeurtenis bij een instelling of bedrijf die afwijkt van de normale bedrijfsactiviteiten en waardoor nadelige gevolgen (kunnen) ontstaan voor het milieu.

Denk daarbij aan:

 • incidenten in bedrijfsvoering die leiden tot overlast voor de omgeving (bv. brand, stank, vrijkomen van gevaarlijke stoffen);
 • storingen in installaties of machines;
 • ongelukken of calamiteiten.

Volgens de milieuwetgeving moet de drijver van de instelling of het bedrijf onmiddellijk alle maatregelen treffen die redelijkerwijs van hem kunnen worden verlangd om herhaling - of de gevolgen van het voorval -  te voorkomen uitvoeren. Voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, moeten ze zoveel mogelijk beperkt en ongedaan gemaakt worden.

Indien door het voorval:

 • direct gevaar voor de menselijk gezondheid ontstaat of dreigt te ontstaan;
 • onmiddellijke en aanmerkelijk gevolgen voor het milieu ontstaan of dreigen te ontstaan;
 • en zolang niet kan worden gewaarborgd dat wordt voldaan aan de voorschriften van een omgevingsvergunning of algemene milieuregels;

legt degene die de instelling of het bedrijf drijft de instelling of het bedrijf geheel of gedeeltelijk stil.

Telefonisch melden bij spoed

Als er sprake is van een spoedsituatie neem dan direct contact met ons op via 0888 – 333 555 (Milieutelefoon). Dit nummer is 24/7 bereikbaar. Vervolgens moet u de melding alsnog per e-mail naar ons sturen zoals hieronder vermeld.

Meldingen via de e-mail

Na een telefonische spoedmelding, of als er geen sprake is van spoed stuurt u uw melding dan naar info@odmh.nl waarin u de volgende zaken meldt:

 • uw gegevens, plaats incident/voorval;
 • gegevens voorval: datum, tijdstip, duur, tijdstip melding;
 • beschrijving oorzaak voorval en omstandigheden;
 • aard, omvang en eigenschappen van vrijgekomen stoffen;
 • relevante andere informatie;
 • welke maatregelen heeft u genomen om gevolgen te beperken, te voorkomen of ongedaan te maken?