Handhavingstrategie


Een bedrijf heeft in veel gevallen te maken met milieuregels. Om deze te handhaven voert de ODMH controles uit bij die bedrijven. Tijdens een controle kunnen wij één of meerdere overtredingen constateren. Wij werken met een afgesproken handhavingsstrategie die bepaalt welk soort sanctie wij inzetten. Hierin volgen wij de landelijke lijnOp deze pagina vindt u de uitleg over onze handhavingsstrategie.

Maatregelen (sancties) bij overtredingen

Wanneer wij een overtreding vaststellen, sturen wij in de meeste gevallen eerst een waarschuwing naar het bedrijf. Als bij een een volgende controle het bedrijf nog niet of weer niet heeft voldaan aan de regels, dan beoordelen wij hoe we het verder gaan aanpakken. We zullen dan waarschijnlijk een sanctie opleggen.

Welke sanctie wij inzetten, hangt af van de ernst van de overtreding en het gedrag van de overtreder. Wij kunnen kiezen voor het toepassen van bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke maatregelen. 
Hieronder leest u wat de verschillende maatregelen inhouden.

Bestuursrechtelijke maatregelen:

  • Last onder dwangsom: een dwangsom is een geldboete. De hoogte van de dwangsom is afgestemd op de ernst en omvang van de overtreding. Iedere keer dat het bedrijf de fout ingaat, moet het deze boete betalen.
  • Last onder Bestuursdwang: via bestuursdwang kunnen wij het bedrijf geheel of gedeeltelijk stilleggen of andersoortige maatregelen nemen om de overtreding ongedaan te maken. De kosten die daarbij gemaakt worden zijn voor rekening van het bedrijf (de overtreder).
  • Intrekking van de omgevingsvergunning: als sprake is van een ernstige overtreding van de omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag ervoor kiezen om de vergunning in te trekken. Dit betekent dat het bedrijf de activiteiten moet beëindigen.

Strafrechtelijke maatregelen:

  • Proces-verbaal (PV): een proces-verbaal kan leiden tot een voorwaardelijke of onvoorwaardelijke strafoplegging. Dit kan bijvoorbeeld een geldboete of zelfs gevangenisstraf zijn.
  • Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu (BSB-m): de directeur van de ODMH is bevoegd om bedrijven die milieuregels overtreden direct een geldboete op te leggen. Afhandeling van deze zaken loopt via het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).