Geurhinder Waddinxveen


Inwoners van gemeente Waddinxveen klagen regelmatig over de geur die ze ruiken. In de meeste gevallen wijzen de inwoners de Wagro (composteerbedrijf van groenafval) aan als veroorzaker van deze geur.

Verleende vergunningen

Wagro heeft een vergunning voor het opslaan, bewerken en composteren van groenafval en het opslaan en bewerken van grond, zand, baggerspecie, veegvuil, slib, hout en steenachtige materialen. Voornamelijk de werkzaamheden met groenafval veroorzaken een geur die door de omgeving vaak als overlast wordt ervaren. Wagro hoeft op zo'n moment niet in overtreding te zijn, omdat ze werken binnen de regels waarvoor ze een vergunning hebben van de provincie. Wij  controleren de vergunning van het bedrijf.

Controle

Onze toezichthouders controleren jaarlijks de Wagro in opdracht van de provincie Zuid-Holland. Ook controleren onze toezichthouders onaangekondigd het bedrijf als wij klachten hebben ontvangen.

Uit een administratief controle bleek dat Wagro teveel groenafval heeft geaccepteerd. De ODMH (Omgevingsdienst Midden-Holland) heeft daarom op 20 juli 2020 namens de Provincie Zuid-Holland een last onder dwangsom opgelegd aan Waddinxveense Groenrecycling Wagro B.V. Binnen een bepaalde termijn moet het bedrijf voldoen aan de acceptatievoorwaarden uit de vergunning. Voldoet het bedrijf na het verstrijken van de termijn niet, dan moet het bedrijf een dwangsom betalen. Daarnaast zijn overtredingen met betrekking tot de afvalstoffenadministratie geconstateerd en worden afvalstoffen te hoog opgeslagen. Het bedrijf moet ook deze overtredingen binnen een bepaalde termijn ongedaan maken.

Melden geurhinder

Als u geurhinder ondervindt, kunt u bellen naar het klachtennummer (0888 - 333 555). U krijgt geen persoonlijke terugkoppeling van de behandeling van uw klacht. Als uw klacht ons aanleiding gaf om op te treden, dan kunt u dat op deze pagina lezen.

Wat doen we met uw klacht?

Bij een klacht uit de omgeving van de Wagro, gaat de toezichthouder tijdens kantooruren naar de Wagro. De toezichthouder controleert of de Wagro zich aan de vergunning houdt. Als de Wagro daar niet aan voldoet, geeft ODMH een waarschuwing. Het bedrijf moet dan binnen een afgesproken periode zorgen dat de activiteiten weer voldoen aan de verleende vergunning. Informatie over eventuele overtredingen kunt u hier vinden.

Oplossing voor de geuroverlast

Wagro wil zoveel mogelijk de geuroverlast tegengaan. Ze dekken het waterbassin af waar geur vanaf kan komen, ze nemen in de zomermaanden geen moessig afval in en ze willen middelen gaan gebruiken om de geur af te breken. Wagro heeft plannen om in een gesloten hal te composteren. Hier moeten nog verschillende vergunningenprocedures voor worden doorlopen en het bestemmingsplan moet wijzigen.
Dit zal nog langere tijd duren vanwege de procedure van het wijzigen van het bestemming plan en de aanvraag van de vergunningen.