Geurhinder Waddinxveen


In de afgelopen maanden is een groot aantal geurklachten uit de gemeente Waddinxveen bij de ODMH binnengekomen. In de meeste gevallen wordt de Wagro (composteerbedrijf van groenafval) door de bewoners aangewezen als veroorzaker van deze geurklachten.

Toezichthouders van de ODMH hebben het bedrijf diverse malen bezocht. Begin februari 2019 is geconstateerd, tijdens een controle naar aanleiding van diverse klachten, dat afvalstoffen die drie maanden in opslag hebben gelegen, opnieuw gezeefd werden. Dit gaf een duidelijk waarneembare geur. Deze activiteiten zijn inmiddels gestaakt en een handhavingstraject is door de ODMH ingezet.

Verleende vergunningen

Wagro heeft een vergunning voor het opslaan, bewerken en composteren van groenafval en het opslaan en bewerken van grond, zand, baggerspecie, veegvuil, slib, hout en steenachtige materialen. Bij de vergunning hoort een geurrapport. Daarin is berekend, aan de hand van de activiteiten in de inrichting, hoeveel geur er vrijkomt. Er zijn dan ook voorschriften opgenomen om de geuremissie te beperken.

Treffen maatregelen

Wagro is bereid om verdergaande maatregelen te treffen en is in overleg met de ODMH om maatregelen te treffen om zoveel mogelijk de geuroverlast tegen te gaan. Daarbij wordt gedacht aan een uitgebreide klachtenanalyse, het afdekken van een percolaatbassin en het gebruik van middelen om de geur af te breken. Ook worden er initiatieven ontwikkeld om eventueel de compostering in een afgesloten hal te laten plaatsvinden.

Melden geurhinder

Wij verzoeken u, als u geurhinder ondervindt, deze op het algemene klachtennummer (0888 - 333 555) kenbaar te maken.

Dagelijks kunnen tientallen meldingen bij ons binnenkomen. Daarmee doen wij het volgende:

  • Uit de klachten wordt per dag één klacht uitgekozen en onderzocht.
  • De windrichting en de -sterkte wordt bepaald.
  • Bij de klager en de Wagro wordt onderzocht of de klacht gegrond, ongegrond of onduidelijk is.
  • Bij de Wagro worden de activiteiten beschreven, die de eventuele geur veroorzaken en er wordt onderzocht of er sprake is van een overtreding van de vergunningvoorschriften.
  • De klagers krijgen geen individuele terugkoppeling.

Evaluatie klachten april/mei 2019

In april en mei 2019 zijn respectievelijk 7 en 24 klachten bij de ODMH binnengekomen. Acht klachten zijn op verschillende dagen, tijdens de reguliere werktijden, onderzocht. Vier klachten zijn toe te schrijven aan de Wagro. De klachten konden gerelateerd worden aan de inname van gras, hooi, groenafval en moessig afval, het omzetten van groenafval en het zeven van grond en verkleind groenafval. Al deze activiteiten zijn vergund. Er is dus geen sprake van een overtreding van de vergunningvoorschriften. Opvallend is dat er 10 klachten, die gerelateerd worden aan de Wagro, ingediend zijn buiten de werktijden van de Wagro.

Evaluatie klachten juni 2019

In juni 2019 zijn er 27 geurklachten op 14 dagen met betrekking tot Waddinxveen bij de ODMH binnengekomen. Op 5 dagen zijn er 2 of meer klachten ontvangen. Maximaal wordt één klacht per dag onderzocht. In totaal zijn 10 klachten onderzocht, waarvan 7 klachten terecht waren en 6 klachten toe te schrijven waren aan de Wagro. Er zijn geen overtredingen geconstateerd; het waren de reguliere vergunde werkzaamheden, zoals omzetten van groenafval, zeven en verkleinen van materiaal.