Geurhinder Waddinxveen


Inwoners van gemeente Waddinxveen geven regelmatig aan  geurhinder te hebben van een zure compostlucht. In de meeste gevallen wijzen de inwoners de Waddinxveense groenrecycling Wagro BV (hierna: Wagro) aan als veroorzaker van deze geur.

Verleende vergunningen

Wagro heeft een vergunning voor het opslaan, bewerken en composteren van groenafval en het opslaan en bewerken van grond, zand, baggerspecie, veegvuil, slib, hout en steenachtige materialen. Voornamelijk de werkzaamheden met groenafval veroorzaken een geur die door de omgeving vaak als overlast wordt ervaren. Wij  controleren de vergunning van het bedrijf.

Controle

Onze toezichthouders controleren meerdere keren per jaar de Wagro in opdracht van de provincie Zuid-Holland. Ook controleren onze toezichthouders onaangekondigd het bedrijf als wij klachten hebben ontvangen.

Nadat in 2020 bleek dat Wagro meer groenafval accepteert dan wat de vergunning toelaat, hebben wij hiervoor een last onder dwangsom opgelegd. We constateerden ook overtredingen in de afvalstoffenadministratie. Daar hebben wij ook een last onder dwangsom voor opgelegd.
Binnen een bepaalde termijn moet het bedrijf voldoen aan de acceptatievoorwaarden uit de vergunning en de administratie op orde hebben. Voldoet het bedrijf na het verstrijken van de termijn niet, dan moet het bedrijf een dwangsom betalen.

Door Wagro is bezwaar gemaakt tegen de opgelegde dwangsommen en hierover zijn inmiddels diverse rechtszaken gevoerd.

Het verzoek van Wagro om de laatste dwangsom te schorsen is afgewezen. (De procedure over deze dwangsom moet nog plaatsvinden.) Hierdoor moet Wagro beter controleren of ze de afvalstoffen onder de juiste benaming en code invoeren. Op deze wijze kunnen wij beter controleren of Wagro werkt volgens de vergunning en niet teveel afval inneemt.

Voor de eerder opgelegde dwangsom wachten we op een zittingsdatum bij de Rechtbank. Door drukte bij de Rechtbank duurt dit inmiddels al meer dan een jaar.

In juli 2023 is vastgesteld dat Wagro het gevallen aardappel-, groente- en fruitafval (AGF-afval) niet goed opruimt. De rottende resten van dit afval veroorzaken stankoverlast. De Wagro is hiervoor eerder door de ODMH gewaarschuwd. Daarom is voor deze nieuwe overtreding eveneens een last onder dwangsom opgelegd. De dwangsom is in werking, de Wagro kan nog bezwaar en beroep aantekenen
Inmiddels controleren wij regelmatig of Wagro voldoet aan de eis om het materiaal op te ruimen voordat het gaat rotten. Tijdens deze controles zijn geen nieuwe overtredingen vastgesteld.  Als wij toch opnieuw rottend AGF-afval aantreffen dan moet Wagro een dwangsom betalen.

Melden geurhinder

Als u geurhinder ondervindt, kunt u bellen naar het klachtennummer (0888 - 333 555). U krijgt geen persoonlijke terugkoppeling van de behandeling van uw klacht. Als uw klacht ons aanleiding gaf om op te treden, dan kunt u dat op deze pagina lezen.

Wat doen we met uw klacht?

Bij een klacht uit de omgeving over de Wagro, wordt eerst nagegaan wie de veroorzaker is. Als dit inderdaad de Wagro is, kan de ODMH een extra controle uitvoeren bij de Wagro. De toezichthouder controleert dan of de Wagro zich aan de vergunning houdt. Als de Wagro daar niet aan voldoet, geeft ODMH een waarschuwing. Het bedrijf moet dan binnen een afgesproken periode zorgen dat de activiteiten weer voldoen aan de verleende vergunning. Als ze dat niet doen, kunnen wij bestuursrechtelijk of strafrechtelijk optreden.

Informatie over eventuele overtredingen.

Oplossing voor de geuroverlast

Wagro wil zoveel mogelijk de geuroverlast tegengaan. In de afgelopen maanden zijn de percolaatwaterbassins afgedekt en wordt bij het verwerken van het groenafval meer rekening gehouden met de windrichting. Zo neemt de Wagro maatregelen die verder gaan dan de voorschriften uit de vergunning. Door bijvoorbeeld het omzetten van het verse groenafval niet uit te voeren met een westelijke windrichting wordt voorkomen dat de geur hiervan bij de woningen komt.

Wagro heeft plannen om in een gesloten hal te composteren. Hier moeten nog verschillende vergunningenprocedures voor worden doorlopen en het bestemmingsplan moet wijzigen.
Hoewel de gemeente Waddinxveen heeft aangegeven om in principe medewerking te verlenen aan de ruimtelijke inpassing en bouw van de hal zal de daadwerkelijke bouw  nog langere tijd duren vanwege de procedures die gevolgd moeten worden.