Geluidsbelastingkaarten en actieplannen


De Europese Unie heeft in 2002 de Richtlijn Omgevingslawaai opgesteld. In de richtlijn staat dat niemand mag worden blootgesteld aan geluidsniveaus die zijn of haar gezondheid en de kwaliteit van zijn of haar bestaan in gevaar brengen. Met de richtlijn wil de Europese Unie schadelijke gevolgen en hinder van omgevingslawaai zoveel mogelijk voorkomen.

De richtlijn is bedoeld voor woningen, zogenaamde geluidsgevoelige gebouwen (scholen, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen) en –terreinen (waaronder ligplaatsen) en maakt gebruik van de volgende middelen:

  • geluidsbelastingkaarten om de hoeveelheid lawaai per gebied te bepalen;
  • actieplannen om lawaai te voorkomen en/of te beperken.

In de regio Midden-Holland vormen de gemeenten Gouda, Waddinxveen en Alphen aan den Rijn een agglomeratie en zijn verplicht om elke vijf jaar geluidsbelastingkaarten te maken en te publiceren. De overige gemeenten uit onze regio kennen deze verplichting niet. In de regio Midden-Holland zijn de kaarten in 2012 voor het eerst opgesteld. De nu gepresenteerde kaarten betreffen het peiljaar 2016. De kaarten worden gebruikt als startpunt voor het opstellen van de actieplannen in het kader van de EU-Richtlijn.

Geluidsbelastingkaarten

Deze kaarten geven het geluidsniveau weer van:

  • wegverkeer (auto’s en vrachtwagens)
  • railverkeer;
  • industrie.

Andere geluidsbronnen (buren, horeca, brommers) vallen hier buiten. De kleuren op de kaart geven de hoogte van het gemiddelde geluidsniveau aan. Geluidsniveaus van 55 dB of minder gelden als redelijk. Een geluidsniveau tussen de 55 en 65 dB is matig tot slecht. Voor de gemeente leveren deze kaarten aanknopingspunten voor het maken van een actieplan Geluid.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de geluidsbelastingkaarten volgens de richtlijn. Ze zijn alleen ter informatie.

Actieplannen

In aanvulling op de geluidsbelastingkaarten moet een gebied (agglomeratie) volgens de richtlijn een actieplan opstellen om omgevingslawaai te voorkomen en/of te beperken en om te handhaven daar waar de geluidskwaliteit goed is. De actieplannen van de gemeenten Gouda, Waddinxveen en de Alphen aan den Rijn vindt u op de site van de gemeente zelf. In 2018 maken de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Waddinxveen nieuwe actieplannen. Medio 2018 komen deze beschikbaar op de website van de betreffende gemeente.


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op www.infomil.nl/geluidsbelastingkaart en actieplan.

U kunt ook contact opnemen met de ODMH, telefoon 088 54 50 000 en vragen naar een medewerker van het team Geluid.