Klimaatadaptatie


Het klimaat in Nederland verandert. Het KNMI verwacht hogere temperaturen, natte winters, hevigere regenbuien en kans op drogere zomers. Dit heeft effecten voor zowel het landelijke als het stedelijke gebied, bijvoorbeeld door meer wateroverlast, grondwaterproblemen en hittestress.

Klimaatadaptatie is de mate waarin we de omgeving kunnen aanpassen aan klimaatverandering.

Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie

In de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie is daarom vastgelegd dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en water robuust is. Om dit te bereiken gaan overheden ervoor zorgen dat schade door hittestress, wateroverlast, droogte en overstromingen zo min mogelijk toeneemt.

De ODMH

De ODMH ondersteunt zijn regiogemeenten bij deze grote opgave. Zo zit er een collega wekelijks bij de gemeente Gouda voor dit onderwerp, verstrekken we adviezen over de inrichting van de openbare ruimte op een klimaatadaptieve manier en zitten we bij andere gemeenten als expert aan tafel bij projecten.

Stresstesten

Ook ondersteunen we de gemeenten bij het uitvoeren van hun stresstesten. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is afgesproken dat uiterlijk in 2019 alle overheden stresstesten voor vier thema’s (wateroverlast, overstromingen, droogte en hitte) hebben uitgevoerd. Dit zijn verplichte testen om te onderzoeken waar in de betreffende gemeente problemen kunnen ontstaan bij deze thema’s. Deze problemen noemen we kwetsbaarheden, voorbeelden hiervan zijn laag gelegen straten of wijken met weinig groen.

In klimaatateliers kijken we samen met de gemeenten, waterschappen, veiligheidsregio, GGD, woningbouwverenigingen en wijkteams aan de hand van kaarten de kwetsbaarheden inventariseren. Als deze in kaart zijn gebracht kan een strategie worden uitgewerkt: waar en wanneer nemen we welke maatregelen.