Data en Monitoring


De gemeenten in regio Midden-Holland hebben doelstellingen op gebied van duurzaamheid. Deze hebben betrekking op zowel de bedrijfsvoering van de gemeente zelf als de activiteiten die plaatsvinden in de gemeenten. Voor de realisatie van de doelstellingen voeren de gemeenten en de ODMH veel activiteiten gezamenlijk uit.

Door het toenemende belang van duurzaamheid is de verwachting dat het aantal activiteiten toeneemt. Inzicht in hoeverre de doelstellingen en bijbehorende ambities worden behaald, wordt daarmee belangrijker. Ook is het interessant om te weten welke projecten meer of minder bijdragen aan deze doelstellingen.

Monitoring projecten

Dit vraagt om goede monitoring en databeheer op projectniveau. Projecten zijn bijvoorbeeld energieneutrale nieuwbouw, campagnes voor duurzamer gebruik van energie in woonwijken, realisatie van zonneparken en het verbeteren van afvalscheiding. Door monitoring wordt per project in beeld gebracht wat de energiebesparing en de reductie van de CO2-emissie is. Omdat veel gemeenten gebruik maken van de Klimaatmonitor is het belangrijk dat de projectenmonitoring hierop aansluit net als op de vele andere bestaande informatiebronnen.

Ontwikkelingen

De ODMH zet samen met de gemeenten in op het doorgaand ontwikkelen van data en monitoring. Een nieuwe ontwikkeling is bijvoorbeeld dat er steeds meer ambities voor klimaatadaptatie en circulaire economie komen. Als doelstellingen op deze gebieden concreter worden, zal er ook een vraag naar monitoring op deze thema’s ontstaan. Nu helpen we de gemeente de onderzoeken en projecten op deze thema’s inzichtelijk en deelbaar te maken.

Geografische data

Binnen de ODMH wordt door de afdelingen veelvuldig en veelzijdig gebruik gemaakt van ruimtelijke data. Hiervoor en hierdoor is er een grote hoeveelheid geografische data beschikbaar. Dit biedt ons de mogelijkheid om het ook in zetten voor onze ondersteuning en monitoring van de gemeenten op het gebied van duurzaamheid. Kaartmateriaal wordt intern beheerd en gemaakt. Daarnaast worden er analyses mee uitgevoerd die bijdragen aan verschillende (regionale) vraagstukken. Voorbeelden hiervan zijn de geschikte locaties voor hernieuwbare elektriciteit-opwek in de regio en de afweging van opties voor de warmtetransitie in wijken. Om de ruimtelijk inpassing hiervan te visualiseren wordt er in bepaalde projecten ook gebruik gemaakt van 3D.


In deze rubriek