Data en Monitoring


De gemeenten in regio Midden-Holland hebben doelstellingen op gebied van duurzaamheid. Voor de realisatie van de doelstellingen voeren de gemeenten en de ODMH veel activiteiten uit.

De verwachting is dat het aantal activiteiten en de belangrijkheid hiervan zullen toenemen. Inzicht in hoeverre de doelstellingen en bijbehorende ambities worden behaald, wordt daarmee belangrijker. Ook is het interessant om te weten welke projecten meer of minder bijdragen aan deze doelstellingen.

Monitoring projecten

Dit vraagt om een goede monitoring en databeheer op projectniveau. Projecten zijn bijvoorbeeld energieneutrale nieuwbouw, campagnes voor duurzamer gebruik van energie in woonwijken, realisatie van zonneparken en het verbeteren van afvalscheiding. Door monitoring wordt per project in beeld gebracht wat de energiebesparing en de reductie van de CO2-emissie is. Daar veel gemeenten gebruik maken van de Klimaatmonitor is het belangrijk dat de projectenmonitoring hierop aansluit net als op de vele andere bestaande informatiebronnen.

Ontwikkelingen

De ODMH zet samen met de gemeenten in op het doorgaand ontwikkelen van data en monitoring. Een nieuwe ontwikkeling is bijvoorbeeld dat er steeds meer ambities voor klimaatadaptatie en circulaire economie komen. Als doelstellingen op deze gebieden concreter worden, zal er ook een vraag naar monitoring op deze thema’s ontstaan.

Geografische data

Nieuw bij monitoring is de opkomst van geografische data. De ODMH beheert veel informatie over de leefomgeving en deze informatie willen we zoveel mogelijk digitaal ontsluiten via kaarten. Hierdoor wordt het mogelijk om duurzame activiteiten en projecten in 3D weer te geven en te analyseren. Deze 3D visualisaties kunnen vervolgens met virtual reality worden weergegeven en gepresenteerd.


In deze rubriek