Toezicht en handhaving


De ODMH heeft het mandaat om namens de regiogemeenten te controleren of de wet- en regelgeving op het gebied van bouw- en omgevingsplannen worden nageleefd. Dit doen we door toezicht te houden bij nieuwbouw, verbouw en sloop.

Als de regelgeving niet wordt nageleefd, kan de omgevingsdienst handhavend optreden. Dit kan onder andere inhouden dat er een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom wordt opgelegd. Vaak wordt een overtreding van de regelgeving geconstateerd tijdens een controle door een toezichthouder van bouw- en woningtoezicht. Het is echter ook mogelijk dat een derde aan ons vraagt om handhavend op te treden.

Indienen handhavingsverzoek
Wij kunnen pas op uw verzoek om handhavend op te treden ingaan, als u volgens de wet belanghebbende bent. Een belanghebbende is iemand wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Als het bijvoorbeeld een bouwwerk betreft dat gebouwd is zonder bouwvergunning, kunnen de buren worden aangemerkt als belanghebbende. Om te kunnen bepalen of u belanghebbende bent, hebben wij uw gegevens nodig. Anonieme verzoeken om handhaving nemen we niet in behandeling. Als u belanghebbende bent, wordt uw verzoek beoordeeld. Na beoordeling van uw verzoek wordt een besluit genomen betreffende uw verzoek om handhaving.

U kunt op deze pagina een handhavingsverzoek indienen.

Illegaal bouwen
Bouwen zonder een daarvoor verleende omgevingsvergunning is verboden. Hierop wordt door onze inspecteur bouw- en woningtoezicht gecontroleerd. Indien u constateert dat er in uw omgeving gebouwd wordt zonder een  daarvoor verleende vergunning en u ondervindt hier hinder van of u bent een belanghebbende, dan kunt u dit melden. Let op: het kan zijn dat er voor de bouwactiviteiten geen vergunning nodig is.

Handhavingsbeleid
Door de gemeenteraden van de Midden-Holland gemeenten is een handhavingsbeleid vastgesteld waarin door het gemeentebestuur voor verschillende taakvelden de prioriteiten en uitgangspunten voor toezicht en handhaving zijn vastgelegd.