Planning & Control


De spelregels rondom onze planning en control zijn vastgelegd in de Nota Planning en Control.

De cyclus van planning en control is bedoeld om duidelijke afspraken te maken tussen de deelnemende gemeenten, de Provincie Zuid-Holland en de ODMH met betrekking tot verantwoordelijkheden over de sturing (planning), de beheersing en de verantwoording (control) van de werkzaamheden van de ODMH.Planning en Control cyclus

De P&C-cyclus start in het voorjaar met het opstellen en bestuurlijk vaststellen van een Uitgangspuntennotitie (Kadernota). Deze Uitgangspuntennotitie beschrijft de nieuwe ontwikkelingen die wij verwachten in het daarop volgende jaar. Deze ontwikkelingen worden bepaald door landelijk, provinciaal en/of regionaal beleid of door veranderende wetgeving.

Jaarlijks stellen wij daarna een productenboek op. Het bestuur van de ODMH stelt dit vast. Het productenboek beschrijft alle werkzaamheden, inclusief bijbehorende kentallen, die de ODMH uitvoert voor haar gemeenten en de Provincie Zuid-Holland. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijke- en keuzetaken.

Het productenboek en de programmabegroting gezamenlijk vormen de basis voor het jaarprogramma (zowel voor milieu als bouw- en woningtoezicht). Dit jaarprogramma stellen wij in overleg met de betreffende gemeente op de college's van B&W stellen dit vast.

De verantwoording van onze werkzaamheden vindt plaats in de tweemaandelijkse en de jaarrapportage.