Begroting


Begroting

De Omgevingsdienst Midden-Holland maakt jaarlijks een begroting. Hierin staan de plannen voor het volgende jaar, wat het uitvoeren van die plannen kost en de financiële gevolgen. De deelnemende gemeenten en de provincie Zuid-Holland krijgen de gelegenheid hun zienswijzen op de begroting in te brengen. Het algemeen bestuur van de ODMH stelt de begroting uiteindelijk vast.

De begroting bevat de programma’s, de verplichte paragrafen en de financiële begroting. De programma’s beschrijven het werkpakket en geven een totaaloverzicht van onze activiteiten en de bijbehorende kosten. Daarnaast fungeren de programma’s als jaaropdracht van het bestuur aan de ambtelijke organisatie.

Programmabegroting:

Jaarrekening en managementrapportage

Met de jaarrekening legt het dagelijks bestuur na afloop van het boekjaar verantwoording af aan het algemeen bestuur over het gevoerde financiële beheer. Tussentijds gebeurt dit ook al via twee managementrapportages (Marap). Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening vast.

2022

2021

2020

2019

2018