Positieve beoordeling voor Omgevingsdienst Midden-Holland

Gepubliceerd op 28 december 2023

Als onderdeel van het InterBestuurlijk Programma VTH milieu (IBP VTH) heeft Omgevingsdienst NL (ODNL) het initiatief genomen om een methodiek op te zetten voor visitatie van omgevingsdiensten.

Het doel van de visitatie is om volgens een landelijk dekkende aanpak te komen tot een continue verbetering van de uitvoering van de VTH-taken, het verhogen van bestuurlijke betrokkenheid bij omgevingsdiensten en het leveren van input voor het jaarlijkse rapport ‘Staat van de omgevingsdiensten’. Alle omgevingsdiensten in Nederland worden bezocht.

In 2023 heeft de visitatiecommissie van ODNL een tweedaags bezoek gebracht aan de ODMH. Tijdens deze twee dagen heeft de commissie openhartige gesprekken kunnen voeren met bestuur, directie, management en medewerkers van de dienst. In dit rapport (pdf, 460 kB) leest u de uitkomsten: de beoordeling is zonder meer positief.

Het rapport bevat ook een aantal aanbevelingen. De ODMH werkt nu aan een verbeterplan rond deze aanbevelingen. Zodra dit plan van aanpak in het Algemeen Bestuur van ODMH is vastgesteld stelt ODMH deze op haar website beschikbaar.