Regio Midden-Holland zet stap in energietransitie

Gepubliceerd op 27 mei 2020

Regio Midden-Holland werkt aan een regionaal energieplan, de zogenaamde
Regionale Energiestrategie (RES). In dit plan moet beschreven worden hoe de
verschillende partijen in de regio kunnen bijdragen aan de landelijke klimaat-
en energiedoelen.

De omslag naar een duurzame energievoorziening heeft een grote invloed op ons leven en onze leefomgeving. Daarom werkt een stuurgroep RES Midden-Holland aan de regionale invulling van deze opgave. De stuurgroep bestaat uit afgevaardigden van de vijf regiogemeenten, de drie waterschappen, de Provincie Zuid- Holland en tal van maatschappelijke partners.

Duurzame elektriciteit in Midden-Holland

De stuurgroep heeft voor de RES de ambitie uitgesproken om in Midden-Holland in 2030 0,435 Terawattuur (TWh) aan duurzame elektriciteit op te wekken door middel van zonne- en windenergie op land. Met deze 0,435 TWh neemt de regio een evenredig aandeel (namelijk 1,24%) van de landelijke opgave van 35 TWh zoals in het Klimaatakkoord is vastgelegd. Dit aandeel is gelijk aan de elektriciteitsvraag van de regio. Om een idee te
krijgen: 0,435 TWh staat gelijk aan de elektriciteitsopwek door 544 hectare aan
zonnepanelen op dak of zonnevelden of ongeveer 67 grote windturbines van 3 megawatt.

Voorlopige denkrichtingen

In de colleges van de betrokken gemeenten en van de provincie en de dagelijkse besturen van de waterschappen is de voorlopige versie van de concept-RES behandeld. De versie is nog voorlopig omdat deze nog niet politiek besproken is kunnen worden: dat gebeurt de komende maanden.

In het voorlopige concept van de RES staat nog niet op welke plekken de
opwekvoorzieningen moeten komen. Het betreft een eerste, globale schets van verschillende denkrichtingen en dient als start voor verschillende processen. Zoals bespreking in de gemeenteraden, provinciale staten, waterschapsbesturen en met inwoners, maatschappelijke
organisaties en bedrijven.

Naast opwekvoorzieningen gaat de concept-RES ook in op alternatieven voor warmte (in plaats van aardgas), de effecten ten aanzien van ruimtegebruik, natuur en landschap en de benodigde aanpassingen in de netwerkinfrastructuur (masten, leidingen, verdeelstations et cetera).

De voorlopige versie van de concept-RES Midden-Holland (pdf, 7 MB).

Participatie na de zomer

Vóór 1 juni bieden de colleges van burgemeesters en wethouders van de vijf betrokken gemeenten, het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie en de besturen van de betrokken waterschappen de voorlopige Concept RES aan hun volksvertegenwoordigende organen aan. Tegelijkertijd ontvangt het Nationaal Programma RES de inzending van de 30 verschillende RES- regio’s en bekijkt ze in samen hang. Na bespreking in de raden en in de
staten wordt de concept-RES uiterlijk op 1 oktober 2020 definitief ingediend.

Vanaf het najaar (2020) vult de regio de lokale en regionale participatie voor uitwerking van de RES gerichter in. De vorm waarin dat gebeurt, is afhankelijk van de situatie (o.a. Corona-maatregelen) op dat moment. Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk inwoners, organisaties en bedrijven te betrekken bij de invulling van de plannen. Zo kan een zo goed mogelijke regionale, ruimtelijke en maatschappelijke afweging tot stand komen.

Op basis van de maatschappelijke participatie en de bestuurlijke en politieke afwegingen daarin, wordt een definitief regionaal energieplan, de RES 1.0 opgesteld. Dit plan dient in juli 2021 gereed te zijn. De RES wordt om de twee jaar geactualiseerd. Zodoende kunnen nieuwe ontwikkelingen en technieken worden meegenomen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Joost Rompa, Programmamanager RES Midden-Holland, jrompa@regiomiddenholland.nl.