De Omgevingswet


Met de Omgevingswet wordt het omgevingsrecht eenvoudiger en beter. Een inwoner of bedrijf kan straks bij één loket één vergunning krijgen voor een ruimtelijk project. Bijvoorbeeld om van een bedrijfspand woonruimte te maken of van een winkel een woning.
In de Omgevingswet zijn de regels voor ruimtelijke projecten gebundeld in vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB). Deze worden ook ontwerpbesluiten genoemd.
De Omgevingswet treedt vermoedelijk in januari 2021 in werking.

De ODMH en de Omgevingswet

De ODMH is trekker van het regionaal overleg Omgevingswet. In dit overleg zijn de volgende partijen betrokken: alle regiogemeenten, Provincie Zuid-Holland, waterschappen, Veiligheidsregio/Brandweer, GGD, Rijkswaterstaat en de bestuurlijke regio Midden-Holland. De deelnemers komen 2-maandelijks bijeen en bespreken de ontwikkelingen die landelijk, provinciaal en regionaal spelen zoals pilots en mogelijkheden voor samenwerking met andere partijen.  
Ook ondersteunt de ODMH zijn aangesloten gemeenten en de Provincie Zuid-Holland bij het opstellen van de omgevingsvisies en -plannen. Wij nemen ook deel aan provinciebrede en landelijke trajecten om zodoende de kennis en opgedane ervaring vanuit de praktijk in te brengen bij het invoeringstraject van de Omgevingswet. Een voorbeeld daarvan is het ontwikkelen van het digitaal stelsel Omgevingswet.

Andere dienstverlening

De Omgevingswet vraagt van de ODMH een andere dienstverlening. Die dienstverlening is meer dan voorheen gericht op participatie van inwoners en bedrijven. Daar hoort faciliterend en klantgericht gedrag bij dat vraagt om meer proactief en integraal werken. Gezamenlijk met onze opdrachtgevers bereidt de ODMH zich hier op voor.

Contact

Heeft u een vraag over de nieuwe Omgevingswet? Wij zijn bereikbaar via 088 54 50 000. U kunt vragen naar de projectleider implementatie Omgevingswet.

Aan de slag met de Omgevingswet

Het Programma Aan de slag met de Omgevingswet is een samenwerkingsverband van gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het Rijk. Het programma ondersteunt overheden, maatschappelijke partners, bedrijven, initiatiefnemers en belanghebbenden om te kunnen werken met de wet.