Procedure aanvraag vergunningen


Reguliere procedure
Bij de reguliere procedure wordt de vergunning binnen acht weken opgesteld. Deze termijn kan nog met zes weken verlengd worden. Dan volgt er een besluit. Het besluit over de vergunning wordt vervolgens via huis-aan-huisbladen en/of de website van de betrokken gemeente of provincie bekend gemaakt. Meer informatie over de bekendmakingen van de ODMH vindt u op de Bekendmakingen.
Na de publicatie van de bekendmaking kan er gedurende zes weken bezwaar worden gemaakt. Wanneer de termijn precies ingaat en waar u het bezwaar kunt indienen is te lezen in de bekendmaking.

Uitgebreide procedure
De uitgebreide procedure voor een omgevingsvergunning duurt in principe maximaal zes maanden. Eventueel kan besloten worden de procedure te verlengen met zes weken. In de meeste gevallen wordt aan de hand van de vergunningaanvraag binnen twaalf weken een ontwerpbesluit opgesteld. Indien aanvullende informatie noodzakelijk is, wordt de proceduretermijn opgeschort tot de aanvullingen zijn ontvangen.
Het ontwerpbesluit wordt via huis-aan-huisbladen bekend gemaakt. Na de publicatie van de bekendmaking kan er gedurende zes weken een zienswijze worden ingediend over het ontwerpbesluit. Na afloop van deze termijn wordt het definitieve besluit opgesteld. Ook deze wordt bekend gemaakt waarna er gedurende zes weken de gelegenheid bestaat om beroep in te stellen bij de Rechtbank.