Hogere waarden beleid


De Wet geluidhinder biedt, onder voorwaarden, de mogelijkheid om een hogere geluidsbelasting op een woning toe te staan. Dit heet de ‘Hogere Waarde’.

Het bevoegd gezag (de gemeente) moet altijd motiveren waarom het een hogere geluidsbelasting toelaatbaar acht. Dit volgt het principe van ‘een goede ruimtelijke ordening’, waarbij een zo goed mogelijke woonkwaliteit wordt nagestreefd.

De gemeente is verantwoordelijk voor het verlenen van een ‘Hogere waarde’. In de regio Midden-Holland hebben alle gemeenten Hogere Waarden beleid (pdf, 1.9 MB), zodat iedere aanvraag gelijk behandeld en beoordeeld wordt. Met dit beleid kan een gemeente bepaalde kwaliteiten voor het wonen in de gemeente kan borgen of realiseren.


Meer informatie

Heeft u vragen over lokaal geluidsbeleid, neem dan contact op met de ODMH, telefoon 088 54 50 000.