Aanpak particuliere woningen


Volgens de afspraken in het Energieakkoord heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een ondersteuningsprogramma voor gemeenten ontwikkeld voor de aanpak van particuliere woningen. Hiervoor is financiering vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) beschikbaar.

Doelstelling programma VNG

Het doel van het programma is via de regio ondersteuning aan gemeenten te bieden voor versnelling en verspreiding van initiatieven/ projecten voor energiebesparing en duurzame energieopwekking door particuliere woningeigenaren.
Daarmee worden gemeenten geholpen bij het halen van hun eigen energie- en klimaatdoelstellingen en de in het Energieakkoord gemaakte afspraken.

Het programma bestaat uit twee onderdelen:

 1. deelprogramma gebouwde omgeving/aanpak particuliere woningen
 2. deelprogramma bedrijven, huur- en vastgoedsector, mobiliteit en duurzame energieproductie.

Hoofdaspecten ondersteuningsprogramma VNG

Versterken van de markt door het aanjagen van vraag en aanbod van energiemaatregelen. Het VNG programma biedt daarvoor:

– Financien voor:

 • procesaanjager (coördinator) per regio;
 • informatieloket voor particulieren;
 • bewustwordings- en marketingaanpak.

– Inhoudelijke ondersteuning via landelijk kennis- en ervaringsnetwerk en bijeenkomsten en cursussen.

– Directe link naar (Rijks)overheden voor aankaarten knelpunten wet- en regelgeving.

ODMH als regionale coördinator

De ODMH is voor de regio Midden-Holland de coördinator en procesaanjager. Dit doet de ODMH door:

 • het opzetten en stimuleren van diverse projecten gericht op woningeigenaren om hen aan te sporen tot het nemen van maatregelen (bijvoorbeeld voorlichting en bewustwording campagnes, aanbieden van voorbeelden van maatwerkadviezen);
 • het stimuleren van bouw- en installatiebedrijven om te komen met gunstige maatregelen bedoeld voor woningeigenaren.

Belangrijkste onderdelen van de aanpak

 • Opzetten van  een digitaal energieloket
  Op verzoek van de regiogemeenten heeft de ODMH gezorgd voor het opzetten en onderhouden van een regionaal informatie- en ondersteuningsloket, zoals afgesproken in het Energieakkoord. Bij dit loket kan de particuliere woningeigenaar alle informatie over duurzame maatregelen en leverende bedrijven vinden, die hem kunnen helpen om over te gaan tot het nemen van maatregelen van zijn woning. Het digitale loket in Midden Holland is het Duurzaam Bouwloket.
 • Stimuleren samenwerkingsverbanden
  De ODMH stimuleert en ondersteunt samenwerking tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en bijvoorbeeld inwonerinitiatieven en/ of overheden. Het doel hiervan is efficiëntere en goedkopere aanbiedingen van maatregelen en het ontzorgen van de woningeigenaar. Een onderdeel hiervan is het organiseren van kortings-en aanpakcampagnes voor bepaalde maatregelen of combinaties van maatregelen.
 • Wijkaanpak
  Voor de verschillende gemeenten in de regio ondersteunt de ODMH de uitvoering van wijk- of doelgroepgerichte projecten. Waar mogelijk in samenwerking met inwonersinitiatieven. Onderdeel hiervan is meestal het in kaart brengen van een aantal voorbeeldwoningen, informatieavonden en hulp bij offerteverzoeken  en –beoordelingen.
 • Expertise- en competentieontwikkeling
  De  VNG biedt in haar ondersteuningsstructuur een landelijk kennisnetwerk aan, waar de regio’s elkaar kunnen ontmoeten om informatie en ervaringen uit te wisselen en op te halen. Deze kennis en expertise wordt ingezet om in de eigen regio betere resultaten te boeken.