Regionale energiestrategie Midden-Holland


De colleges van de regionale overheden in Midden-Holland hebben in maart 2016 vastgelegd dat regionale opschaling en versnelling noodzakelijk zijn om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Daarom hebben zij besloten de regio Midden-Holland als pilot deel te laten nemen in het landsbrede programma “Regionale energiestrategieën`.
Het doel voor regio Midden Holland is energie- en klimaatneutraal te zijn in 2050 en bijna fossiele energievrij.

‘Wij kunnen het niet alleen’
Het staat vast dat de energie-opgave alleen gerealiseerd kan worden als alle partijen uit diverse geledingen van de maatschappij (onder andere overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties) samenwerken.
De nadruk van het programma in Midden-Holland ligt op het samenbrengen en verbinden van zoveel mogelijk partijen. De betrokken partijen gaan vaststellen wat de opgave inhoudt en aan welke oplossingen zij denken. Tegelijk worden zoveel mogelijk uitvoeringsprojecten aangepakt.

Plan van aanpak
In het Plan van aanpak (pdf, 819 kB) en de factsheet Regionale Energiestrategie (pdf, 522 kB) staat beschreven welke stappen er gezet gaan worden om  op korte termijn concrete projecten op te pakken en in de regio te verspreiden.
Voor de middellange- en de langetermijn dient er een uitvoeringsprogramma te komen waar de betrokken partijen zich aan verbinden.

Voor meer informatie van de onderdelen van de regionale pilot-aanpak, ga naar onderstaande pagina’s:

  • Landelijke programma en pilotregio’s
  • Startbijeenkomst 22 juni 2016
  • Belanghebbenden en deelnemers
  • Verzamelen Energie-informatie en ordening in kaarten
  • Bepalen van locaties voor hernieuwbare energieopwekking
  • rapport Verkenningen locaties duurzame energie opwekkers
  • Projectgerichte actieteams
  • Klimaatconferentie regionale energiestrategie MH