Energie


Regionale Energiestrategie Midden-Holland

De colleges van de regionale overheden in Midden-Holland hebben in maart 2016 vastgelegd dat regionale opschaling en versnelling noodzakelijk zijn om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Daarom hebben zij besloten de regio Midden-Holland als pilot deel te laten nemen in het landsbrede programma “Regionale energiestrategieën`.
Het doel voor regio Midden Holland is energie- en klimaatneutraal te zijn in 2050 en bijna fossiele energievrij.

‘Wij kunnen het niet alleen’
Het staat vast dat de energie-opgave alleen gerealiseerd kan worden als alle partijen uit diverse geledingen van de maatschappij (onder andere overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties) samenwerken.
De nadruk van het programma in Midden-Holland ligt op het samenbrengen en verbinden van zoveel mogelijk partijen. De betrokken partijen gaan vaststellen wat de opgave inhoudt en aan welke oplossingen zij denken. Tegelijk worden zoveel mogelijk uitvoeringsprojecten aangepakt.

Plan van aanpak
In het Plan van aanpak (pdf, 819 kB) en de factsheet Regionale Energiestrategie (pdf, 522 kB) staat beschreven welke stappen er gezet gaan worden om  op korte termijn concrete projecten op te pakken en in de regio te verspreiden.
Voor de middellange- en de langetermijn dient er een uitvoeringsprogramma te komen waar de betrokken partijen zich aan verbinden.

In de onderliggende blokken vindt u nadere informatie over de afzonderlijke onderwerpen van de Regionale Energiestrategie Midden-Holland.

Symposium Aardgas vrije wijken in Midden-Holland

Op donderdag 7 juni 2018 vond het symposium Aardgas vrije wijken in Midden-Holland plaats. Want de gemeenten in de regio Midden-Holland hebben de ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn. Eén van de grootste uitdagingen die daarbij komt kijken is het uitfaseren van het aardgas en het overstappen op alternatieve, duurzame energiebronnen. Het doel van het symposium was om de regiogemeenten en andere stakeholders die betrokken zijn te informeren over de laatste ontwikkelingen. De ODMH was de organisator van deze bijeenkomst.

Locatie nieuwe duurzame energieopwekkers

Hoe bepaal je de locaties voor nieuwe, duurzame  energieopwekkers, zoals windmolens, zonne-energiepanelen of biomassacentrales? Daarvoor zijn begin 2017 zogenaamde ‘Ruimte- en energie-ateliers’ gestart.

In deze ‘ateliers’ werken alle regionale belanghebbenden samen om een beeld te krijgen hoe de strategie (= plan van aanpak) vormgegeven moet worden om te komen tot een energie- en klimaatneutrale regio in 2050. Daarbij wordt onder andere voortgebouwd op de eerder verzamelde informatie en opgestelde kaarten .

Startbijeenkomst in 2016

Op woensdag 22 juni 2016 heeft de ondertekening plaatsgevonden van de regionale energiestrategie Midden-Holland.

De regio Midden-Holland was pilotregio in het landelijk programma voor regionale energiestrategieën en werkt daar sindsdien aan door. Doel is te komen tot een energieneutrale maatschappij in 2050.  Voor het bereiken van deze doelstellingen zijn ALLE verschillende maatschappelijke partijen uit de regio nodig.

Pilotregio's

De regio Midden-Holland is aangewezen als één van de vijf pilotregio’s in een landsbreed programma ‘Regionale Energiestrategieën’. Dit programma is het initiatief  van het Rijk (ministeries van BZK, EZ en I&M), de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen.
Een belangrijk voordeel voor de pilotregio is dat de lijntjes naar het Rijk kort zijn zodat knelpunten sneller kunnen worden opgelost.

Belanghebbenden en deelnemers

Bij de energietransitie zijn de volgende partijen de belanghebbenden:

  • alle overheden;
  • alle inwoners;
  • alle bedrijven en organisaties uit de regio Midden-Holland.

Voor het behalen van de doelstelling is het van cruciaal belang dat deze partijen samenwerken. Binnen het proces van de regionale energiestrategie werken alle partijen samen aan de vaststelling van de aanpak op basis van een gezamenlijk beeld van wat nodig is.

Energie informatie en ordening in kaarten

Sinds 2016 zijn gegevens over het gebruik van energie in Midden Holland verzameld en in geografische kaarten weergegeven. Dit betreft energie voor warmte en koude, voor transport en vervoer en voor elektriciteit. Ook geven de kaarten informatie over waar verschillende duurzame opwekmogelijkheden of energieoverschotten zijn.

Daarnaast is informatie verzameld over de energie-infrastructuur (elektriciteitsleidingen, warmtenetten, aardgasleidingen en hun leeftijd).

Projectgerichte actieteams

Naast opstellen van plannen en strategieën en het vormen van samenwerkingsstructuren zijn belanghebbenden ook gericht op praktische projecten. Met ondersteuning vanuit de ODMH  werken zij samen in werkgroepen waarin thema's of gebied (of beiden) aan de orde komen. De werkgroepen bespreken de mogelijkheden van daadwerkelijke stappen (wat is nodig en wanneer). Bijvoorbeeld: “hoe kan een wijk verwarmd worden met duurzame energie?"