Circulaire economie


De provincie Zuid-Holland heeft grote ambities in de transitie naar een circulaire economie. En ook onze regiogemeenten voeren projecten uit om hun bedrijven te ondersteunen in de omslag naar circulaire producten en diensten. ODMH ondersteunt de gemeenten bij deze projecten door middel van inbreng van expertise.

Wat is een circulaire economie?

Een circulaire economie is een economisch systeem dat is gebaseerd op het minimaliseren van grondstofgebruik door hergebruik van producten, onderdelen en hoogwaardige grondstoffen. Het is een systeem van gesloten kringlopen waarin producten hun waarde zo min mogelijk verliezen, hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt en systeemdenken centraal staat.

Drie speerpunten

In het beleid voor de regio Midden-Holland worden drie speerpunten nader uitgewerkt:

  • ODMH kan bij circulaire initiatieven met bedrijven meedenken over eventuele wettelijke belemmeringen Zo is afvalwetgeving soms een belemmerende factor wanneer bedrijven nieuwe toepassingen van reststromen ontwikkelen. ODMH licht dan de wettelijke kaders toe en denkt mee hoe initiatieven daarin in te passen zijn;
  • Voor bedrijven op bedrijventerreinen inventariseert ODMH de vraag naar grondstoffen en de beschikbare reststromen in het gebied. Dit maakt zichtbaar waar en hoe reststoffen als grondstof ingezet zouden kunnen worden op het terrein;
  • Voor het thema circulair bouwen ontwikkelt ODMH samen andere omgevingsdiensten een pilotproject om signaaltoezicht in het Bouw- en woningtoezicht voor circulaire bouwprojecten uit te proberen.