Handelingskader voor PFAS


In Nederland moet vanaf 2019 bij het baggeren en grondverzet worden gemeten hoeveel PFAS aanwezig is in de bodem.

In het 'Handelingskader' zijn strenge toepassingsnormen voor het hergebruik van PFAS houdende grond en bagger vastgelegd. Voor werkzaamheden waar sprake is van grondverzet betekent dit dat rekening gehouden moet worden met de uitkomst van PFAS metingen.

Situatie in regio Midden-Holland

Ook in onze regio is er sprake van diffuse belasting. Diffuse belasting betekent dat er sprake is van meestal relatief lichte verontreinigingen in de bodem over grote oppervlakten in de regio.

De omvang en ernst van de diffuse PFAS-verontreiniging in de bodem in de regio Midden-Holland is in kaart gebracht. Er zijn 60 locaties onderzocht. De zones en locaties zijn afgebeeld in de onderstaande kaart. Meer informatie over de inhoud van de kaart vindt in het document Beleidsregels en Bodemkwaliteitskaarten PFAS.

Wilt u weten wat de situatie is in uw gemeente, neem dan contact op met de ODMH, vakgroep Bodem via 088 - 54 50 000 of via grondverzet@odmh.nl.

Links naar meer informatie