Coupepolder in Alphen aan den Rijn, kennisgeving


Voor de voormalige stortplaats Coupépolder gelden beheersmaatregelen in verband met oude bodemverontreinigingen. Deze beheersmaatregelen zijn aan vernieuwing toe. Daarom wordt een nieuw nazorgplan opgesteld. Dit nazorgplan is in concept gereed.

Achtergronden

De Coupépolder is een voormalige stortplaats in Alphen aan den Rijn. Destijds is op deze locatie behalve huisvuil ook bouw- en sloopafval, agrarisch afval en chemisch afval gestort. Na het beëindigen van de stortactiviteiten in 1985 is de stortplaats gesaneerd. De stort is afgedekt met een laag grond (geïsoleerd). De locatie heeft daarna een recreatieve bestemming gekregen als golfbaan.

In de jaren ’90 is een pakket aan beheersmaatregelen aangebracht voor de zijkant, onderkant en bovenkant om verspreiding van in de stort aanwezige verontreinigingen naar de omgeving tegen te gaan.

In de daaropvolgende jaren is er veel informatie verzameld over de mate van verontreiniging in de stort en de mate van verspreiding naar de omgeving. Het huidige pakket aan beheersmaatregelen dateert uit 2011 en lijkt niet meer passend.

De provincie Zuid-Holland is als bevoegd gezag Wet bodembescherming verantwoordelijk voor de beheersmaatregelen. Over de uitvoering van de beheersmaatregelen heeft de provincie afspraken gemaakt met de gemeente Alphen aan den Rijn. De gemeente heeft de ODMH gevraagd een nieuw pakket aan beheersmaatregelen uit te laten werken, als onderdeel van een nieuw nazorgplan. Het nazorgplan is in concept gereed.

Inzien

Belangstellenden kunnen dit concept nazorgplan inzien en hun mening daarover aan ons kenbaar maken.

U kunt tot en met 16 juli 2021 reageren door uw reactie te mailen naar info@odmh.nl onder vermelding van concept nazorgplan Coupépolder.

Stukken

Vervolg

Nadat wij de reacties hebben verzameld en verwerkt, zal het nazorgplan ter instemming worden voorgelegd aan het bevoegd gezag. In die fase kunt u gebruik maken van de formele rechtsmiddelen (zienswijzen en/ of beroep). Ook als u nu niet reageert. Hoe u dat kunt doen, zal per fase worden aangegeven.

Conceptueel model (bron:concept nazorgplan 2021)