Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Gepubliceerd op 30 september 2019

Op 29 mei 2019 haalde de Raad van State een streep door de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Dit heeft grote gevolgen voor de vergunningverlening van ruimtelijke procedures, veel projecten zitten ‘op slot’.

Recent heeft de adviescommissie Stikstofproblematiek onder leiding van Johan Remkes advies uitgebracht aan het kabinet, onder welke voorwaarden op korte termijn weer toestemming kan worden verleend aan activiteiten die stikstofuitstoot veroorzaken. ‘Niet alles kan’ is de titel. In dit eerste advies staat dat maatregelen nodig zijn die de stikstofuitstoot verminderen, samen met versneld natuurherstel.

Tweede fase

Het is nu aan het kabinet om besluiten te nemen op basis van dit advies. De adviescommissie start ondertussen ook met een tweede fase: het uitbrengen van een advies voor een nieuwe aanpak van de stikstofproblematiek. Dit wordt medio 2020 verwacht.

Rekenprogramma AERIUS

De vraag hoeveel stikstof een ontwikkeling uitstoot wordt beantwoord met een berekening in het programma AERIUS Calculator. Dit programma was na 29 mei 2019 uit de lucht gehaald. Sinds 16 september 2019 is een nieuwe versie van het rekenprogramma beschikbaar. Hierdoor is de vergunningverlening voor projecten, die door de stikstofuitspraak tijdelijk stil liggen, weer langzaam op gang gekomen.

Omgevingsvergunning

Heeft u een omgevingsvergunning aangevraagd of staat u op het punt om deze aan te vragen en u wilt weten wat het wegvallen van de PAS voor u betekent? Bel dan met ons via 088 - 54 50 001 of stuur een mail naar bwt@odmh.nl. Vermeld 'Wet natuurbescherming PAS' en het OLO-nummer van uw aanvraag (indien u dit heeft).

Algemene info PAS

Voor meer algemene informatie over de PAS verwijzen wij u naar de site www.bij12.nl.