ODMH ondersteunt regiogemeenten bij klimaatadaptatie

Gepubliceerd op 7 januari 2019

Ons klimaat verandert. Het KNMI verwacht hogere temperaturen, nattere winters, hevigere regenbuien en kans op drogere zomers. Dit heeft gevolgen voor de stedelijke omgeving, bijvoorbeeld door meer wateroverlast, grondwaterproblemen en hittestress.

Adaptatie betekent: aanpassen. We zullen ons moeten aanpassen aan de omstandigheden om onze woon- en werkomgeving in de toekomst leefbaar te houden. Gemeenten moeten samen met anderen zorgen voor een waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting van de buitenruimte.

Grote opgave

ODMH ondersteunt haar gemeenten bij deze grote opgave. Dit doen we door adviezen te verstrekken over de inrichting van de openbare ruimte. Ook helpen we onze regiogemeenten bij de zogenaamde stresstesten: dit zijn verplichte testen om te onderzoeken waar in de gemeente problemen kunnen ontstaan bij wateroverlast, droogte en hitte. Bijvoorbeeld: laag gelegen gebieden of tunnels die vaak overstromen of wijken met weinig groen die bij hittegolven extreem opwarmen.

Maatregelen

Als deze kwetsbaarheden in kaart zijn gebracht kunnen we een strategie uitwerken: waar nemen we direct maatregelen en waar wachten we op samenloop met reguliere werkzaamheden. Klimaatadaptatie kunnen we niet alleen: de ODMH werkt daarom samen met onder andere waterschappen, provincie, woningbouwcoöperaties en wijkteams.