ODMH ondersteunt gemeenten bij de aanpak van asbestverdachte daken

Gepubliceerd op 4 april 2019

Sinds 1994 mag er geen asbest meer worden toegepast. Vanaf eind 2024 zal ook de aanwezigheid van asbestdaken in Nederland verboden zijn. Dit verbod geldt voor asbesthoudende dakbedekking die in contact staat met de buitenlucht, zoals golfplaten en dakleien.

Veel asbesthoudende daken in Nederland zijn verweerd. Die verweerde daken worden niet altijd meteen vervangen, omdat het dak nog  goed functioneert. Verweerde asbesthoudende daken kunnen wel een bron zijn van vervuiling doordat asbestvezels vrijkomen en gevaar opleveren voor de gezondheid van mensen als zij de vezels inademen.
Ook niet-verweerde asbesthoudende daken kunnen een gevaar opleveren, bijvoorbeeld bij brand. Dan komen asbestvezels vrij, die in naastgelegen woonwijken kunnen belanden. Asbestbranden kostten de overheid de afgelopen jaren vele miljoenen euro’s en leidden tot veel onrust bij bewoners.

Wie is verantwoordelijk?

In de wet staat dat eigenaren van gebouwen/panden zelf verantwoordelijk zijn voor het verwijderen van de asbesthoudende daken van hun gebouw, ongeacht of die eigenaar een particulier, een bedrijf of een (overheids)instelling is.

Advies ODMH

Om de eigenaren te helpen, is het zinvol als de regiogemeenten in Midden-Holland en de ODMH in een vroeg stadium starten met het informeren van de eigenaren, en hen te adviseren om niet te lang te wachten met deze sanering. Als zij te lang wachten kan dit voor hen  vervelende gevolgen hebben. Het zou kunnen zijn dat gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven dan een zeer volle agenda hebben en niet meer aan de vraag kunnen voldoen.

Consequenties niet op tijd reageren

Als de gecertificeerde asbestinventarisatiebedrijven en de asbestsaneerders geen tijd hebben en de eindverwerkers overspoeld raken met te verwerken materiaal, vergroot het de kans op illegale stort/dumpingen. Dat is een zeer ongewenste situatie die voorkomen kan worden door op tijd aan de slag te gaan met de sanering.

Waar gaat het om in Midden-Holland

Om te weten hoe de situatie is in de regio Midden-Holland en wat de gevolgen van het verbod kunnen zijn voor eigenaren en bedrijven, heeft de ODMH een inventarisatie van asbestverdachte daken uitgevoerd voor de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas Ook voor Boskoop, onderdeel van de gemeente Alphen aan den Rijn, zijn asbestverdacht daken geïnventariseerd Er zijn géén officiële asbestinventarisatieonderzoeken uitgevoerd of monsters genomen. De overzichten gaan dus uit van asbestverdachte daken.

Aantallen

De laatste inventarisaties zijn inmiddels afgerond.

In totaal zijn er 3.475 asbestverdachte daken aangetroffen (399 in Zuidplas, 692 in Bodegraven-Reeuwijk, 710 in Waddinxveen en 1.674 in Gouda) met een totaal oppervlak van ruim 573.000 m2. In Boskoop zijn 314 asbestverdachte daken aangetroffen met een totaal dakoppervlak van 87.777 m2.

Het overgrote deel van de asbestverdachte daken is beperkt verweerd. De eigenaren van de betreffende panden ontvangen binnenkort van de ODMH informatie en ook over eventuele subsidiemogelijkheden.

Slechts 17 daken (16 in Bodegraven-Reeuwijk en 1 in Zuidplas) zijn zodanig verweerd dat niet gewacht kan worden tot 2025 (in Boskoop betreft het 2 daken). Voor deze daken zal de ODMH aandringen op spoedige sanering.