Energietransitie in de versnelling: wetgeving voor aardgasvrije nieuwbouw

Gepubliceerd op 4 mei 2018

Eind maart nam de Tweede Kamer een historisch besluit om de gaswinning over 12 jaar te beëindigen. Dit betekent dat we in Nederland nu sneller dan ooit gaan toewerken naar het duurzaam verwarmen van onze gebouwen. In de regio Midden-Holland ondersteunt de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) zijn regiogemeenten hierbij met onder andere adviezen bij nieuwbouwprojecten en het organiseren van praktische workshops.

Wet VET

Op 3 april jongstleden heeft de Eerste Kamer het amendement Jetten c.s. aangenomen. Daarin is geregeld dat de netbeheerder niet langer verplicht is om nieuwbouwwoningen aan te sluiten op het aardgasnet. Dit gaat geldt voor alle nieuwe aanvragen van bouwvergunningen. Het streven is deze wet op 1 juli 2018 in werking te laten treden

Dit geldt voor kleinverbruikers in de Gaswet en voor alle typen nieuwbouw, dus ook voor een enkele woning op een inbreidingslocatie. Uitzonderingen door Burgemeester & Wethouders zijn mogelijk bij zwaarwegende redenen van algemeen belang, zoals deze beschreven worden in de nog op te stellen ministeriële regeling. We verwachten dat daarbij gekeken wordt naar:

  1. negatieve invloed op de realisatie van een gemeentelijk energieplan;
  2. technisch onmogelijkheden;
  3. maatschappelijke kosten op de lange termijn.

Het is de vraag of er veel uitzonderingen zullen voorkomen. Technisch is eigenlijk alles al mogelijk zonder verwarming met aardgas en de maatschappelijke kosten van het onderhouden en afschrijven van een nieuw (steeds zeldzamer wordend) aardgasnet zijn hoog.

Strenger dan Bouwbesluit

Op dit moment biedt de wetgeving nog onvoldoende mogelijkheden om strengere normen te hanteren dan het Bouwbesluit. Denk hierbij aan energieneutrale of energieleverende gebouwen. En dat is jammer omdat dit, zeker bij nieuwbouw, al technisch en financieel gerealiseerd kan worden. Veel gemeenten hebben deze ambitie ook al omarmd. De twee mogelijkheden die zij daar nu voor hebben zijn: een uitzondering aanvragen bij de Crisis & Herstelwet of een warmteplan opstellen, die verplicht aan te sluiten op een collectieve duurzame energievoorziening. Daarnaast kan de gemeente bij een grondpositie uiteraard kiezen om een duurzame inschrijving meer punten toe te kennen.

De ODMH ondersteunt op dit moment verschillende nieuwbouwprojecten in de regio Midden-Holland. Bij die projecten lukt het om met de huidige (beperkte) wetgeving hoge ambities te realiseren. Daarnaast geven wij projectleiders een praktische workshop en advies over de vele aspecten van het energieneutraal bouwen.

Op deze manier draagt de ODMH bij aan een duurzame leefomgeving.