Pilot Funderingsherstel woningen in Gouda

Gepubliceerd op 29 januari 2018

De gemeente Gouda heeft eind 2017 besloten om een pilotproject Funderingsherstel (met de looptijd van een jaar) op te starten.

Om op deze wijze Goudse woningeigenaren bij te kunnen staan in het proces van het funderingherstel van hun woning.

Doel pilot

Het doel is om betrokkenen met elkaar in contact te brengen, voorlichting te geven en te helpen bij het vervolgonderzoek, het opstellen van een programma van eisen, het selecteren van een aannemer en het verkrijgen van een financiering. Zeker dit laatste is voor veel mensen lastig op te brengen.

Fonds Duurzaam Funderingsherstel


Gemiddeld kost het herstel al snel € 50.000 tot € 70.000 per pand. Daarom is de gemeente Gouda aangesloten bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Via het fonds kunnen bewoners onder ruimere voorwaarden een lening afsluiten om urgent funderingsherstel te realiseren.

Mogelijke oorzaken slechte funderingen


Er zijn diverse oorzaken voor een slechte fundering:

  • Er kan sprake zijn van een bacteriële aantasting die de paal langzaam ‘opvreet’. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat deze bacterie al sinds de bouw in de palen aanwezig is;
  • Er kan sprake zijn van constructieve uitvoeringsfouten. De palen zijn niet diep genoeg geheid of er zijn onvoldoende palen geheid.
  • Er kan sprake zijn van een te hoge belasting op de fundering. Vooral in de 19e eeuw zijn veel gebouwen met één of meerdere verdiepingen verhoogd zonder dat er aandacht was voor de fundering.
  • Er kan sprake zijn van droogstand van de palen, waardoor er schimmelaantasting ontstaat (paalrot). Een verlaging van de grondwaterstand in de stad kan verschillende oorzaken hebben, zoals een lekkende riolering, grondwateronttrekking bij een bouwput of bodemdaling (door bodemdaling is het soms nodig om de waterstanden te verlagen om ervoor te zorgen dat huizen die niet voorzien zijn van een stevige fundering niet onder water komen te staan).

Vanwege de vele factoren die komen kijken bij funderingsherstel en de vraag of bewoners daadwerkelijk geholpen zijn met ondersteuning en begeleiding, heeft de gemeente Gouda besloten om te starten met deze  pilot. De gemeente heeft de ODMH opdracht gegeven het pilotproject op te starten en te monitoren.


Woningherstel in Gouda