Wet BRO per 1 januari in werking getreden!

Gepubliceerd op 24 januari 2018

Op 1 januari 2018 is de 1e tranche van de Wet Basisregistratie Ondergrond (BRO) in werking getreden. Wat is de Wet Basisregistratie Ondergrond?

Deze wet gaat over het centraal vastleggen, beheren en gebruiken van gegevens over de ondergrond. Voorheen was op verschillende plaatsen informatie over de ondergrond te vinden. De BRO brengt alle gegevens op een plek bij elkaar en stelt ze via een loket beschikbaar. Hierdoor kunnen gegevens van eerder onderzoek optimaal worden hergebruikt.

Wie is verantwoordelijk?

De bronhouders zijn verantwoordelijk voor het vullen en gebruiken van de BRO. Dit is een verplichting! Bronhouders zijn (zelfstandige) bestuursorganen, zoals gemeenten, provincies of waterschappen. Een omgevingsdienst is geen bronhouder. De ‘plicht’ geldt dus niet voor burgers en bedrijven. Zij kunnen wel gebruik maken van de gegevens uit de BRO.

Belang van de BRO

De Nederlandse ondergrond wordt intensief gebruikt, onder andere voor drinkwaterwinning, ondergronds transport en delfstoffenwinning. Ook is de toestand van de ondergrond van belang bij bovengrondse activiteiten zoals stedenbouw, woningbouw en de aanleg van infrastructuur. Bovendien komen er steeds meer gebruiksmogelijkheden van de ondergrond bij, bijvoorbeeld de winning van aardwarmte, de opslag van CO2 en warmte- koudeopslag. De BRO zorgt er voor dat beleidskeuzes over het gebruik van de ondergrond goed onderbouwd gemaakt kunnen worden.

Gaat het om alle gegevens?

In het Besluit BRO is per registratieobject opgenomen welke documenten gegevens aangeleverd moeten worden aan de BRO. Het gaat alleen om gegevens over de ondergrond behorende tot de genoemde registratieobjecten.
Gegevens over bodemverontreinigingen maken vooralsnog geen deel uit van de BRO. Het gaat om feitelijke gegevens.
Verder betreft het alleen gegevens die door of in opdracht van het bestuursorgaan zijn verzameld. Gegevens die anderzijds worden verkregen, bijvoorbeeld in het kader van een vergunningaanvraag, maken geen deel uit van de BRO.
Tot slot is er geen leveringsplicht voor historische gegevens.

Waarover gaat de 1e tranche

De BRO wordt in tranches gevuld. In 2020-2021 zou de BRO gevuld moeten zijn. De 1e tranche heeft betrekking op de volgende registratieobjecten:
• geotechnisch sondeeronderzoek
• bodemkundig booronderzoek
• grondwatermonitoringsput
• Mijnbouwwetvergunning.

Wilt u meer weten over de werking van de BRO lees dan:
•  Veelgestelde vragen
• ‘Zakboekje voor Bestuurders’ (pdf, 2.3 MB)