Foto bodemonderzoek.jpg klein

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.
Dit doen we door milieutaken in de gehele regio en bouw- en woningtoezichttaken in een gedeelte ervan uit te voeren in opdracht van de aangesloten gemeenten en de provincie Zuid-Holland.

De ODMH zorgt ervoor dat de bodem geschikt is èn blijft om op te wonen, te werken, te recreëren en te produceren voor huidige en toekomstige generaties. Tevens zorgen we voor behoud van archeologisch erfgoed.

De bodem vormt de basis van het bestaan. Er worden wegen op aangelegd, er worden huizen op gebouwd, er wordt voedsel op verbouwd en er wordt drinkwater uit gehaald. De bodem is ook kwetsbaar. Het intensieve gebruik vormt een bedreiging voor alle goede eigenschappen van de bodem. Daarom moeten we zuinig zijn op de bodem en maken we de bodem weer geschikt als deze verontreinigd is.

Het team Bodem & Archeologie heeft hier een belangrijke taak in:

  • we zien er op toe dat de bodem niet verontreinigd raakt;
  • we beoordelen of er gebouwd of gegraven kan worden in de bodem;
  • we beoordelen of ondergrondse tanks moeten worden verwijderd;
  • we zien er op toe dat de bodem gesaneerd wordt als dat nodig is;
  • we verstrekken informatie over de bodemkwaliteit;
  • we beoordelen of er archeologische resten worden verstoord bij graafwerkzaamheden;
  • we beoordelen of een bodemenergiesysteem mag worden aangelegd.

Meer informatie
Heeft u vragen over bovengenoemde aspecten, neem dan contact op met de ODMH, telefoon 088 54 50 000. U kunt vragen naar een medewerker van het team Bodem  & Archeologie.

Heeft u specifieke vragen over de gezondheidseffecten van vervuiling van de bodem, neem dan contact op met de GGD Hollands-Midden via telefoonnummer (071) 516 33 11.