Gemeenten, provincie, de waterschappen, woningcorporaties, bedrijvenplatforms, elektriciteitsnetbeheerders, burger- en landbouworganisaties hebben het afgelopen halfjaar hard gewerkt aan een regionaal plan voor een energieneutrale regio in 2050. Dit plan, met de omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) als trekker, is op 1 juni jongstleden in het Oude Stadhuys in Gouda gepresenteerd tijdens de regionale klimaatconferentie Midden-Holland.

De huidige regionale energievraag bedraagt 23,9 petajoule, gelijk aan het energieverbruik van 338.831 huishoudens. Daarop kan tot 2050 30% worden bespaard door elektrisch vervoer en forse energiebesparing in woningen en bedrijven. Dan  resteert  in 2050 nog 18,9 petajoule die binnen de regio duurzaam moet worden opgewekt door  windmolens, zonneweides en duurzame verwarming (inzet van restwarmte, bodemwarmte en biomassa).

Energietransitie
Uit het plan blijkt dat de energietransitie grote impact op de regio zal hebben. Aardgas zal op termijn verdwijnen als warmtebron voor  woningen en bedrijven. In steden kunnen warmtenetwerken die warmtevraag opvullen. Die netten kunnen dan duurzaam ‘gevoed’ worden met bodemwarmte, restwarmte en warmte van diep uit de aarde. Woningen in het  buitengebied kunnen met duurzame elektriciteit verwarmd worden.

De ruimte voor plaatsing van windmolens en zonnepanelen is beperkt. Daarom stellen betrokken partijen scherpe keuzes voor. Concentratie van windmolens en zonnepanelen  langs rijkswegen en, zo veel mogelijk benutting van daken  voor zonnepanelen. Gedeputeerde Han Weber benadrukt: “Laat op lange termijn ruimte zoveel mogelijk dubbelfuncties  krijgen  bijvoorbeeld door het combineren van windparken met waterberging en biomassaproductie en recreatie.”

Om energieneutraal te worden is regionale samenwerking tussen inwoners, bedrijfsleven en overheden cruciaal. Ed Nijpels, voorzitter  borgingscommissie van het Nationale Energieakkoord, roemde de regionale samenwerking in Midden Holland.  Voor het nieuwe kabinet acht hij de invoering van een klimaatwet essentieel, zonder stevige nationale en Europese regels zijn de klimaatdoelstellingen van Parijs niet haalbaar.

Hoe verder?
Tijdens de Klimaatconferentie is de Verkenningen locaties duurzame energie opwekkers gepresenteerd. Ook is met de meer dan 100 aanwezige organisaties nagedacht over hoe we de benodigde transitie in de regio Midden-Holland verder gaan krijgen. Hoe zorgen we dat de ontstane samenwerking doorgaat en nog verbetert? Wie gaat ervoor zorgen dat succesvolle projecten verder worden verspreid, en hoe gaan we samen ervoor zorgen dat alle inwoners zich van de opgave bewust worden en mee gaan helpen bij de oplossingen? Een regionale energiecoördinator kan partijen en initiatieven lokaal en regionaal blijven verbinden en de versnelling blijven stimuleren.

Samenwerking is cruciaal
Daarnaast blijft regionale samenwerking de komende jaren van groot belang. Vanuit de ODMH wordt een samenwerkingsorganisatie opgezet waar vanuit de regionale afstemming, monitoring en data beschikbaar wordt gesteld. Over de zomer wordt deze organisatie verder vorm gegeven en dit najaar vindt besluitvorming plaats door de betrokken gemeenten.

Meer weten?
Kijk dan op www.odmh.nl/regionale energiestrategie.