foto bij Externe Veiligheid

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doen we door milieutaken in de hele regio en bouw- en woningtoezichttaken in een gedeelte ervan uit te voeren in opdracht van de aangesloten gemeenten en de provincie Zuid-Holland.

Eén van die taken is het adviseren van gemeenten en provincie op het gebied van externe veiligheid (EV).
Externe veiligheid gaat over de risico’s voor mens en milieu bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen.  Ook de risico’s die ontstaan bij het aanvliegen van of het landen op luchthavens, vallen hieronder (Rotterdam /The Hague Airport).
Op de Risicokaart kunt u zien welke risicovolle bedrijven, transportroutes of buisleidingen in uw directe omgeving liggen.

Wat zijn gevaarlijke stoffen?
Dit zijn bijvoorbeeld benzine, diesel, vuurwerk of LPG. Het vervoer van die stoffen kan over weg, water en spoor of door buisleidingen gaan. Ook propaantanks en LPG-tankstations kunnen gevaar opleveren voor de directe omgeving.

Risicokaart
Gemeenten zijn verplicht om risico’s te inventariseren. Deze informatie staan op de Risicokaart. Op deze kaart kunt u zien of er in uw omgeving een risico is. Bijvoorbeeld risicovolle transportroutes, buisleidingen of bedrijven.

Meer informatie of vragen
Neem contact op met de ODMH, telefoon 088 54 50 000 en vraag naar onze deskundige externe veiligheid.

Wilt u voorbereid zijn op eventuele noodsituaties? Kijk op www.denkvooruit.nl!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsmatige activiteiten met gevaarlijke stoffen en het vervoer van gevaarlijke stoffen leveren risico’s op voor de omgeving. Binnen de Omgevingsdienst Midden-Holland richt Externe Veiligheid (EV) zich op het zoveel mogelijk beperken van deze risico’s. De omgevingsdienst doet dit enerzijds door regels te stellen aan bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan en gebruiken, anderzijds door te adviseren over de aan te houden afstanden tussen bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk en een weg waarover veel vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt.

De Omgevingsdienst Midden-Holland werkt samen met Provincie Zuid-Holland, de gemeenten en de Veiligheidsregio Hollands Midden aan het veilig maken èn houden van uw en onze leefomgeving.

Op de risicokaart (www.risicokaart.nl) kunt u zelf zien waar in uw omgeving sprake is van risico’s. De risicokaart geeft u ook informatie hoe u moet handelen als zich in uw omgeving een incident voordoet.