Wat is Planschade?
Planschade is een waardevermindering van onroerende zaken of een daling van inkomen die ontstaat door herziening of wijziging van bestemmingsplannen of het verlenen van ontheffing van het bestemmingsplan. Er valt bijvoorbeeld bij de herziening een bebouwingsmogelijkheid van een woning af. Of de gemeente verleent medewerking aan een bouw- of gebruiksplan. Hierdoor verandert  de waarde van omliggende panden. Of er ontstaat voor omwonenden minder privacy. Het kan ook zijn dat het uitzicht in negatieve zin wijzigt, terwijl deze bouw of het ander gebruik niet direct via bestemmingsplannen voor de omgeving was voorzien.

Het gaat om schade die uitgaat boven het normaal maatschappelijk risico. De wetgeving stelt bepaalde termijnen en eisen aan het indienen en behandelen van een planschadeclaim (motivatie, onderbouwing hoogte van de claim, verjaringstermijn, betalen drempelbedrag voor het in behandelen nemen van een claim). U kunt een claim voor planschade indienen in uw gemeente.

Planschadeovereenkomst
Indien u een vergunning aanvraagt die niet binnen het bestemmingsplan past kan de ODMH u vragen een planschadeovereenkomst te tekenen voordat de omgevingsvergunning verleend wordt.

Nog vragen?
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de ODMH afdeling Bouw- en woningtoezicht, telefoon 088 54 50 001.