U krijgt  een paar dagen na indiening een schriftelijke ontvangstbevestiging dat de omgevingsdienst uw aanvraag heeft ontvangen.

Binnen de omgevingsvergunning gelden twee termijnen waarbinnen het bevoegd gezag een beslissing moet nemen op de aanvraag:

  • Eenvoudige aanvragen verlopen via de reguliere procedure in maximaal acht weken. Binnen die acht weken kan het bevoegd gezag beslissen om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.
  • Complexere aanvragen verlopen via de uitgebreide procedure in maximaal 6 maanden. Binnen de eerste acht weken kan het bevoegd gezag beslissen om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.

Voor de volgende aanvragen geldt onder andere de uitgebreide procedure:

  • Aanvragen in het kader van bijzonder brandveilig gebruik van bouwwerken (voormalige gebruiksvergunning);
  • Aanvragen voor het starten van een bedrijf of onderneming met gevolgen voor het milieu (voormalige milieuvergunning);
  • Aanvragen waarbij u wilt afwijken van het bestemmingsplan indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat;
  • Aanvragen voor wijzigingen aan een (Rijks)monument.

Aanvraag niet compleet?
Als uw aanvraag niet volledig is, moet u deze aanvullen. Hierover krijgt u schriftelijk bericht. De tijd die u nodig hebt om de aanvullingen te leveren, telt niet mee in de beslistermijn van 8 of 26 weken. Let erop dat u de aanvullingen binnen 6 weken levert. Doet u dit later of niet, dan kunnen wij uw aanvraag niet verder in behandeling nemen.

Nog vragen?
Neem dan contact op met de Frontoffice van de afdeling Bouw- en woningtoezicht, telefoon 088 54 50 001.